Gallery

Group Photos

group photo Feb 2016 group photo Feb 2016-2Taken: 25th Jan 2016@SUTD

Front row (left to right): Guo Lu, Prof Yang, Wei Sun, Wei Yun, Yinxi, Wen Hui, Xian Fen, Fang Fang, Ding Meng, Zhou Cheng
Back row (left to right): Glenn, Liu Bo, Yao Wen, Prof Luo, Run Wei, Fei Hu, Zhi Yi, Wang Ye, Prof Liang, Fu Ming, Zhi Xiang

Group gathering photo July 2016

456756683490315361