Look out for our ASE 2017 papers

Wenyi Qian, Xin Peng, Jun Sun, Yijun Yu, Bashar Nuseibeh¬†and Wenyun Zhao: “O2O Service Composition with Social Collaboration”, ASE 2017.

Shang-Wei Lin, Jun Sun, Hao Xiao, Yang Liu, David Sanan and Henri Hansen: “FiB: Squeezing Loop Invariants by Interpolation between Forward/Backward Predicate Transformers”, ASE 2017.

Yun Lin, Guozhu Meng, Yinxing Xue, Zhenchang Xing, Jun Sun, Xin Peng, Yang Liu, Wenyun Zhao and Jinsong Dong:¬†“Mining Implicit Design Templates for Actionable Code Reuse”, ASE 2017.

Jiaying Li, Jun Sun, Li Li, Quang Loc Le and Shang-Wei Lin: “Automatic Loop-invariant Generation and Refinement through Selective Sampling”, ASE 2017.