Publications

2019
 • Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, Xiaoting Zhou, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Higher-order Dirac fermions in three dimensions,” arXiv:1912.09036.
 • Xian-Lei Sheng, Cong Chen, Huiying Liu, Ziyu Chen, Zhi-Ming Yu, Y. X. Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Two-Dimensional Second-Order Topological Insulator in Graphdiyne,” Phys. Rev. Lett. 123, 256402 (2019).
 • Chenqiang Hua, Si Li, Zhu-An Xu, Yi Zheng, Shengyuan A. Yang, and Yunhao Lu, “Tunable Topological Energy Bands in Two Dimensional Dialkali-Metal Monoxides,” arXiv:1912.08019.
 • Xuhai Liu, Shengli Zhang, Shiying Guo, Bo Cai, Shengyuan A. Yang, Fukai Shan, Martin Pumera, and Haibo Zeng, “Advances of 2D bismuth in energy sciences,” Chem. Soc. Rev. DOI: 10.1039/c9cs00551j.
 • Si Li, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Yalong Jiao, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional antiferromagnetic Dirac fermions in monolayer TaCoTe2,” Phys. Rev. B 100, 205102 (2019).
 • Shan-Shan Wang, Weikang Wu, and Shengyuan A. Yang, “Progress on topological nodal line and nodal surface,” Acta Physica Sinica 68, 227101 (2019) (Invited Review).
 • Yihao Yang, Jian-ping Xia, Hong-xiang Sun, Yong Ge, Ding Jia, Shou-qi Yuan, Shengyuan A. Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang, “Observation of a topological nodal surface and its surface-state arcs in an artificial acoustic crystal,” Nature Communications 10, 5185 (2019).
 • Junping Hu, Chengyong Zhong, Weikang Wu, Ning Liu, Yu Liu, Shengyuan A. Yang, and Chuying Ouyang, “Two-dimensional honeycomb borophene oxide: a promising anode material offering super high capacity for Li/Na-ion batteries,” Journal of Physics: Condensed Matter 32, 065001 (2020).
 • Ziming Zhu, Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Lifa Zhang, Wei Zhang, Fan Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Composite Dirac semimetals,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 100, 161401 (2019).
 • T. Y. Yang, Q. Wan, D. Y. Yan, Z. Zhu, Z. W. Wang, C. Peng, Y. B. Huang, R. Yu, J. Hu, Z. Q. Mao, Si Li, Shengyuan A. Yang, Hao Zheng, Jin-Feng Jia, Y. G. Shi, and N. Xu, “Directional massless Dirac fermions in a layered van der Waals material with one-dimensional long-range order,” Nature Materials 19, 27 (2020).
 • Xin Xu, Bo Chen, Junping Hu, Bowen Sun, Xiaohui Liang, Nan Li, Shengyuan A. Yang, Hua Zhang, Wei Huang, and Ting Yu, “Heterostructured TiO2 Spheres with Tunable Interiors and Shells toward Improved Packing Density and Pseudocapacitive Sodium Storage,” Advanced Materials 31, 1904589 (2019).
 • Jing Zhang, Luojun Du, Shun Feng, Run-Wu Zhang, Bingchen Cao, Chenji Zou, Yu Chen, Mengzhou Liao, Baile Zhang, Shengyuan A. Yang, Guangyu Zhang, and Ting Yu, “Enhancing and controlling valley magnetic response in MoS2/WS2 heterostructures by all-optical route,” Nature Communications 10, 4226 (2019).
 • Yalong Jiao, Weikang Wu, Fengxian Ma, Zhi-Ming Yu, Yunhao Lu, Xian-Lei Sheng, Yunwei Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Room temperature ferromagnetism and antiferromagnetism in two-dimensional iron arsenides,” Nanoscale 11, 16508 (2019).
 • Hao Chen, Weikang Wu, Shengyuan A. Yang, Xiao Li, and Lifa Zhang, “Chiral phonons in kagome lattices,” Phys. Rev. B 100, 094303 (2019).
 • Jing-Yang You, Cong Chen, Zhen Zhang, Xian-Lei Sheng, Shengyuan A. Yang, and Gang Su, “Two-dimensional Weyl half-semimetal and tunable quantum anomalous Hall effect,” Phys. Rev. B 100, 064408 (2019).
 • Cong Xiao, Yi Liu, Zhe Yuan, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Temperature dependence of the side-jump spin Hall conductivity,” Phys. Rev. B 100, 085425 (2019).
 • Shan-Shan Wang, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Yalong Jiao, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional nodal-loop half-metal in monolayer MnN,” Phys. Rev. Materials 3, 084201 (2019).
 • Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Circumventing the no-go theorem: A single Weyl point without surface Fermi arcs,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 100, 041118 (2019).
 • Yan Gao, Chengyong Zhong, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Grapheayne: a class of low-energy carbon allotropes with diverse optoelectronic and topological properties,” arXiv:1908.01282.
 • Pawel J. Kowalczyk, Simon A. Brown, Tobias Maerkl, Qiangsheng Lu, Ching-Kai Chiu, Ying Liu, Shengyuan A. Yang, Xiaoxiong Wang, Ilona Zasada, Francesca Genuzio, T. Onur Menteş, Andrea Locatelli, Tai-Chang Chiang, and Guang Bian, “Realisation of Symmetry Enforced Two-Dimensional Dirac Fermions in Nonsymmorphic α-Bismuthene,” arXiv:1906.08456.
 • Cong Xiao, Ying Liu, Ming Xie, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Theory of phonon side jump contribution in anomalous Hall transport,” Phys. Rev. B 99, 245418 (2019).
 • Wenhan Zhou, Shiying Guo, Shengli Zhang, Zhen Zhu, Shengyuan A. Yang, Mingxing Chen, Bo Cai, Hengze Qu, and Haibo Zeng, “Unusual Electronic Transitions in Two-dimensional Layered SnSb2Te4 Driven by Electronic State Rehybridization,” Phys. Rev. Applied 11, 064045 (2019).
 • Fangdong Tang, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Shengyuan A. Yang, Kun Yang, Patrick A. Lee, Genda Gu, Zhenhua Qiao, and Liyuan Zhang, “Three-dimensional quantum Hall effect and metal-insulator transition in ZrTe5,” Nature 569, 537 (2019).
 • Liyan Zhu, Benhao Zhao, Tingting Zhang, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “How is Honeycomb Borophene Stabilized on Al(111),” J. Phys. Chem. C 123, 14858 (2019).
 • Weikang Wu, Yalong Jiao, Si Li, Xian-Lei Sheng, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Hourglass Weyl loops in two dimensions: Theory and material realization in monolayer GaTeI family,” Phys. Rev. Materials 3, 054203 (2019).
 • Chengcheng Xiao, Xinwei Wang, Xiaodong Pi, Shengyuan A. Yang, Yuanping Feng, Yunhao Lu, and Shengbai Zhang, “Spontaneous symmetry lowering of Si (001) towards two-dimensional ferro/antiferroelectric behavior,” Phys. Rev. Materials 3, 044410 (2019).
 • Yan Gao, Weikang Wu, Peng-Jie Guo, Chengyong Zhong, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Hexagonal supertetrahedral boron: A topological metal with multiple spin-orbit-free emergent fermions,” Phys. Rev. Materials 3, 044202 (2019).
 • Zhi-Ming Yu, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Weibo Gao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-Layer Coupling: A New Design Principle for Valleytronics,” arXiv:1904.06498.
 • Zhi-Ming Yu, Ying Liu, and Shengyuan A. Yang, “Anomalous spatial shifts in interface electronic scattering,” Frontiers of Physics 14, 33402 (2019) (Invited Review).
 • Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Xian-Lei Sheng, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Quadratic and cubic nodal lines stabilized by crystalline symmetry,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 99, 121106 (2019).
 • Can Yesilyurt, Zhuo Bin Siu, Seng Ghee Tan, Gengchiau Liang, Shengyuan A. Yang, and Mansoor B. A. Jalil, “Electrically tunable valley polarization in Weyl semimetals with tilted energy dispersion,” Scientific Reports 9, 4480 (2019).
 • Junping Hu, Chuying Ouyang, Shengyuan A. Yang, and Hui Ying Yang, “Germagraphene as promising anode material for Lithium-ion batteries predicted from first-principles calculations,” Nanoscale Horizons 4, 457 (2019).
 • Cong Chen, Zhi-Ming Yu, Si Li, Ziyu Chen, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Weyl-loop half-metal in Li3(FeO3)2,” Phys. Rev. B 99, 075131 (2019).
 • Chengyong Zhong, Weikang Wu, Junjie He, Guangqian Ding, Yi Liu, Dengfeng Li, Shengyuan A. Yang, and Gang Zhang, “Two-dimensional honeycomb borophene oxide: strong anisotropy and nodal loop transformation,” Nanoscale 11, 2468 (2019).
2018
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Jie Liu, Hua Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Transverse shift in crossed Andreev reflection,” Phys. Rev. B 98, 195141 (2018).
 • James L. Collins, Anton Tadich, Weikang Wu, Lidia C. Gomes, Joao N. B. Rodrigues, Chang Liu, Jack Hellerstedt, Hyejin Ryu, Shujie Tang, Sung-Kwan Mo, Shaffique Adam, Shengyuan A. Yang, Michael. S. Fuhrer, and Mark T. Edmonds, “Electric-field-tuned topological phase transition in ultrathin Na3Bi,” Nature 564, 390 (2018).
 • Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Unconventional Pairing Induced Anomalous Transverse Shift in Andreev Reflection,” Phys. Rev. Lett.121, 176602 (2018).
 • Peng Li, Weikang Wu, Yan Wen, Chenhui Zhang, Junwei Zhang, Senfu Zhang, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, A. Manchon, and Xi-xiang Zhang, “Spin-momentum locking and spin-orbit torques in magnetic nano-heterojunctions composed of Weyl semimetal WTe2,” Nature Communications 9, 3990 (2018).
 • Cong Xiao, Yi Liu, Zhe Yuan, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Temperature dependence of side-jump contribution to anomalous and spin Hall conductivities,” arXiv:1811.03229.
 • Shan-Shan Wang, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Liyan Zhu, Shan Guan, and Shengyuan A. Yang, “Monolayer Mg2C: Negative Poisson’s ratio and unconventional two-dimensional emergent fermions,” Phys. Rev. Materials 2, 104003 (2018).
 • Yiping Wang, Xingchuan Zhu, Kefei Zou, Shengyuan A. Yang, and Huaiming Guo, “Topological bosonic states on ribbons of honeycomb lattice,” Phys. Rev. A 98, 043617 (2018).
 • Fangdong Tang, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, J. Schneeloch, Shengyuan A. Yang, Kun Yang, Patrick A. Lee, Genda Gu, Zhenhua Qiao, and Liyuan Zhang, “Three-dimensional quantum Hall effect and metal-insulator transition in ZrTe5,” arXiv:1807.02678.
 • Hewen Wang, Musheng Wu, Zhengfang Tian, Gang Liu, Bo Xu, Shengyuan A. Yang, and Chuying Ouyang, “Electron-donor doping enhanced Li storage in electride Ca2N monolayer: a first-principles study,” J. Phys.: Condens. Matter 30, 345501 (2018).
 • Junping Hu, Weikang Wu, Chengyong Zhong, Ning Liu, Chuying Ouyang, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Three-dimensional honeycomb carbon: Junction line distortion and novel emergent fermions,” Carbon 141, 417 (2019).
 • Ziming Zhu, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Yu Xin Zhao, Yuanping Feng, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Quadratic contact point semimetal: Theory and material realization,” Phys. Rev. B 98, 125104 (2018).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Ziming Zhu, Weikang Wu, Shan-Shan Wang, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Nodal Loop and Nodal Surface States in Ti3Al Family Materials,” Phys. Rev. B 97, 235150 (2018).
 • Wing Chi Yu, Xiaoting Zhou, Feng-Chuan Chuang, Shengyuan A. Yang, Hsin Lin, and Arun Bansil, “Nonsymmorphic cubic Dirac point and crossed nodal rings across the ferroelectric phase transition in LiOsO3,” Phys. Rev. Materials Rapid Comm. 2, 051201(R) (2018).
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Hua Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Goos-Hänchen-like shifts at metal/superconductor interface,” Phys. Rev. B 98, 075151 (2018).
 • Weikang Wu, Ying Liu, Si Li, Chengyong Zhong, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Nodal surface semimetals: Theory and material realization,” Phys. Rev. B 97, 115125 (2018).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Yunhao Lu, Xian-Lei Sheng, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Hybrid nodal loop metal: Unconventional magnetoresponse and material realization,” Phys. Rev. B 97, 125143 (2018).
 • Yao Wang, Chengcheng Xiao, Miaogen Chen, Chenqiang Hua, Junding Zou, Chen Wu, Jianzhong Jiang, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, and Wei Ji, “Two-dimensional ferroelectricity and switchable spin-textures in ultra-thin elemental Te multilayers,” Materials Horizons 5, 521 (2018).
 • Shan Guan, Chang Liu, Yunhao Lu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Tunable ferroelectricity and anisotropic electric transport in monolayer β-GeSe,” Phys. Rev. B 97, 144104 (2018).
 • Si Li, Ying Liu, Botao Fu, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Almost ideal nodal-loop semimetal in monoclinic CuTeO3 material,” Phys. Rev. B 97, 245148 (2018).
 • Ying Liu, Shengyuan A. Yang, and Fan Zhang, “Circular dichroism and radial Hall effects in topological materials,” Phys. Rev. B 97, 035153 (2018).
 • Si Li, Ying Liu, Shan-Shan Wang, Zhi-Ming Yu, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Nonsymmorphic-symmetry-protected hourglass Dirac loop, nodal line, and Dirac point in bulk and monolayer X3SiTe6 (X=Ta, Nb),” Phys. Rev. B 97, 045131 (2018).
 • Chengcheng Xiao, Fang Wang, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, Yuanping Feng, Shengbai Zhang, “Elemental Ferroelectricity and Antiferroelectricity in Group-V Monolayer,” Advanced Functional Materials 28, 1707383 (2018).
 • Weikang Wu, Bo Tai, Shan Guan, Shengyuan A. Yang, and Gang Zhang, “Hybrid Structures and Strain-Tunable Electronic Properties of Carbon Nanothreads,” J. Phys. Chem. C 122, 3101 (2018).
 • Pei Yang, Lijie Shi, Jian-Min Zhang, Gui-Bin Liu, Shengyuan A. Yang, Wei Guo, and Yugui Yao, “Tuning to the Band Gap by Complex Defects Engineering: Insights from Hybrid Functionals Calculations in CuInS2,” Journal of Physics D: Applied Physics 51, 025105 (2018).
2017
 • Shan-Shan Wang, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Hourglass Dirac Chain Metal in Rhenium Dioxide,” Nature Communications 8, 1844 (2017).
 • Peng Li, Yan Wen, Xin He, Qiang Zhang, Chuan Xia, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Zhiyong Zhu, Husam N. Alshareef, and Xi-Xiang Zhang, “Evidence for topological type-II Weyl semimetal WTe2,” Nature Communications 8, 2150 (2017).
 • Yunwei Zhang, Weikang Wu, Yanchao Wang, Shengyuan A. Yang, and Yanming Ma, “Pressure-Stabilized Semiconducting Electrides in Alkaline-Earth Metal Subnitrides,” J. Am. Chem. Soc. 139, 13798 (2017).
 • Shan Guan, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional spin-orbit Dirac point in monolayer HfGeTe,” Phys. Rev. Materials 1, 054003 (2017).
 • Cong Chen, Shan-Shan Wang, Lei Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Ziyu Chen, and Shengyuan A. Yang, “Ternary wurtzite CaAgBi materials family: A playground for essential and accidental, type-I and type-II Dirac fermions,” Phys. Rev. Materials 1, 044201 (2017).
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Transverse Shift in Andreev Reflection,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 96, 121101 (2017).
 • Pei Yang, Bo Tai, Weikang Wu, Jian-Min Zhang, Feng Wang, Shan Guan, Wei Guo, Yunhao Lu, and Shengyuan A. Yang, “Tailoring lanthanide doping in perovskite CaTiO3 for luminescence applications,” Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 16189 (2017).
 • Chengyong Zhong, Yuanping Chen, Zhi-Ming Yu, Yuee Xie, Han Wang, Shengyuan A. Yang, and Shengbai Zhang, “Three-dimensional Pentagon Carbon with a genesis of emergent fermions,” Nature Communications 8, 15641 (2017).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Coexistence of four-band nodal rings and triply-degenerate nodal points in centrosymmetric metal diborides,” Phys. Rev. B 95, 235116 (2017).
 • Shan Guan, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Gui-Bin Liu, Liang Dong, Yunhao Lu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Artificial gravity field, astrophysical analogues, and topological phase transitions in strained topological semimetals,” npj Quantum Materials 2, 23 (2017).
 • Si Li, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Shan Guan, Shan-Shan Wang, Xiaoming Zhang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Type-II nodal loops: Theory and material realization,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 96, 081106 (2017).
 • Can Yesilyurt, Zhuo Bin Siu, Seng Ghee Tan, Gengchiau Liang, Shengyuan A. Yang, and Mansoor B. A. Jalil, “Anomalous tunneling characteristic of Weyl semimetals with tilted energy dispersion,” Appl. Phys. Lett. 111, 063101 (2017).
 • Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Wei-Feng Tsai, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Ilya Belopolski, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan, “Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 119, 026404 (2017).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Intrinsic relative magnetoconductivity of nonmagnetic metals,” Phys. Rev. B 95, 165135 (2017).
 • Shengli Zhang, Wenhan Zhou, Yandong Ma, Jianping Ji, Bo Cai, Shengyuan A. Yang, Zhen Zhu, Zhongfang Chen, and Haibo Zeng, “Antimonene Oxides: Emerging Tunable Direct Bandgap Semiconductor and Novel Topological Insulator,” Nano Lett. 17, 3434 (2017).
 • Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Shin-Ming Huang, Daniel S. Sanchez, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Zhi-Ming Yu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Hao Zheng, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan, “Nexus fermions in topological symmorphic crystalline metals,” Scientific Reports 7, 1688 (2017).
 • Shan Guan, Shao Ying Huang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Tunable hyperbolic dispersion and negative refraction in natural electride materials,” Phys. Rev. B 95, 165436 (2017).
 • Xian-Lei Sheng, Zhi-Ming Yu, Rui Yu, Hongming Weng, and Shengyuan A. Yang, “d-Orbital Topological Insulator and Semimetal in Antifluorite Cu2S Family: Contrasting Spin Helicities, Nodal Box, and Hybrid Surface States,” J. Phys. Chem. Lett. 8, 3506 (2017).
 • Chengcheng Xiao, Fang Wang, Yao Wang, Shengyuan A. Yang, Jianzhong Jiang, Ming Yang, Yunhao Lu, Shijie Wang, and Yuanping Feng, “Layer-dependent semiconductor-metal transition of SnO/Si(001) heterostructure and device application,” Scientific Reports 7, 2570 (2017).
 • Sai Gong, Wenhui Wan, Shan Guan, Bo Tai, Chang Liu, Botao Fu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Tunable Half-metallic Magnetism in Atom-thin Holey Two-dimensional C2N Monolayer,” J. Mater. Chem. C 5, 8424 (2017).
 • Yafei Ren, Ke Wang, Xinzhou Deng, Shengyuan A. Yang, Jeil Jung, and Zhenhua Qiao, “Gate tunable current partition in graphene based topological zero lines,” Phys. Rev. B 95, 245420 (2017).
 • Fang Wang, Zhaohui Ren, He Tian, Shengyuan A. Yang, Yanwu Xie, Yunhao Lu, Jianzhong Jiang, Gaorong Han, and Kesong Yang, “Interfacial Multiferroics of TiO2/PbTiO3Heterostructure Driven by Ferroelectric Polarization Discontinuity,” ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 1899 (2017).
2016
 • Liyan Zhu, Shan-Shan Wang, Shan Guan, Ying Liu, Tingting Zhang, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “Blue Phosphorene Oxide: Strain-tunable Quantum Phase Transitions and Novel 2D Emergent Fermions,” Nano Lett. 16, 6548 (2016).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Shan Guan, Hui Ying Yang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Theoretical prediction of MoN2 monolayer as a high capacity electrode material for metal ion batteries,” J. Mater. Chem. A 4, 15224 (2016).
 • Shengyuan A. Yang, “Dirac and Weyl Materials: Fundamental Aspects and Some Spintronics Applications,” SPIN 06, 1640003 (2016) (Invited Review); arXiv:1609.06482.
 • Xiaoming Zhang, Junping Hu, Yingchun Cheng, Hui Ying Yang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Borophene as an extremely high capacity electrode material for Li-ion and Na-ion batteries,” Nanoscale 8, 15340 (2016).
 • Zhi-Ming Yu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Predicted Unusual Magnetoresponse in Type-II Weyl Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 117, 077202 (2016).
 • Zhenhua Qiao, Yulei Han, Lei Zhang, Ke Wang, Xinzhou Deng, Hua Jiang, Shengyuan A. Yang, Jian Wang, and Qian Niu, “Anderson Localization from Berry-Curvature Interchange in Quantum Anomalous Hall Systems,” Phys. Rev. Lett. 117, 056802 (2016).
 • Yao Wang, Shan-Shan Wang, Yunhao Lu, Jianzhong Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Strain-Induced Isostructural and Magnetic Phase Transitions in Monolayer MoN2,” Nano Lett. 16, 4576 (2016).
 • Yunhao Lu, Di Zhou, Guoqing Chang, Shan Guan, Weiguang Chen, Yinzhu Jiang, Jianzhong Jiang, Xue-sen Wang, Shengyuan A. Yang, Yuan Ping Feng, and Yoshiyuki Kawazoe, and Hsin Lin, “Multiple Unpinned Dirac Fermion States in 2D Materials with Phosphorene Lattice Structure,” npj Computational Materials 2, 16011 (2016).
 • Junping Hu, Bo Xu, Chuying Ouyang, Ying Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Investigations on Nb2C monolayer as promising anode material for Li or non-Li ion batteries from first-principles calculations,” RSC Advances 6, 27467 (2016).
 • Chengyong Zhong, Yuanping Chen, Yuee Xie, Shengyuan A. Yang, Marvin L. Cohen, and Shengbai Zhang, “Towards Three-Dimensional Weyl-Surface Semimetals in Graphene Networks,” Nanoscale 8, 7232 (2016).
 • Yunhao Lu, Di Zhou, Tao Wang, Shengyuan A. Yang, and Jianzhong Jiang, “Topological Properties of Atomic Lead Film with Honeycomb Structure,” Scientific Reports 6, 21723 (2016).
 • Qingyun Zhang, Shengyuan A. Yang, Wenbo Mi, Yingchun Cheng, and Udo Schwingenschlögl, “Large Spin-Valley Polarization in Monolayer MoTe2 on Top of EuO(111),” Advanced Materials 28, 959 (2016).
 • Xianbo Xiao, Ying Liu, Zhengfang Liu, Guoping Ai, Shengyuan A. Yang, and Guanghui Zhou, “All-electric spin modulator based on a two-dimensional topological insulator,” Appl. Phys. Lett. 108, 032403 (2016).
2015
 • Shan Guan, Yingchun Cheng, Chang Liu, Junfeng Han, Yunhao Lu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Effects of strain on electronic and optic properties of holey two-dimensional C2N crystals,” Appl. Phys. Lett. 107, 231904 (2015).
 • Gang Liu, Shi-Bing Liu, Bo Xu, Chuying Ouyang, H. Y. Song, Shan Guan, and Shengyuan A. Yang, “Multiple Dirac Points and Hydrogenation-Induced Magnetism of Germanene Layer on Al (111) Surface,” J. Phys. Chem. Lett. 6, 4936 (2015).
 • Junping Hu, Bo Xu, Shengyuan A. Yang, Shan Guan, Chuying Ouyang, and Yugui Yao, “2D Electrides as Promising Anode Materials for Na-Ion Batteries from First-Principles Study,” ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 24016 (2015).
 • Liyan Zhu, Tingting Zhang, Ziming Sun, Jianhua Li, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “Thermal conductivity of biaxial-strained MoS2: sensitive strain dependence and size dependent reduction rate,” Nanotechnology 26, 465707 (2015).
 • Yuanping Chen, Yuee Xie, Shengyuan A. Yang, Hui Pan, Fan Zhang, Marvin L. Cohen, and Shengbai Zhang, “Nanostructured Carbon Allotropes with Weyl-like Loops and Points,” Nano Lett. 15, 6974 (2015).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Chirality-dependent Hall Effect in Weyl Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 115, 156603 (2015).
 • Hui Pan, Meimei Wu, Ying Liu, and Shengyuan A. Yang, “Electric control of topological phase transitions in Dirac semimetal thin films,” Scientific Reports 5, 14639 (2015).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Buckled honeycomb lattice and unconventional magnetic response,” RSC Advances 5, 83350 (2015).
 • Yunhao Lu, Di Zhou, Guoqing Chang, Shan Guan, Weiguang Chen, Yinzhu Jiang, Jianzhong Jiang, Hsin Lin, Xue-sen Wang, Shengyuan A. Yang, Yuan Ping Feng, and Yoshiyuki Kawazoe, “Unpinned Dirac Fermion States in 2D Materials with Phosphorene Lattice Structure,” arXiv:1509.05629.
 • Shan Guan, Shengyuan A. Yang, Liyan Zhu, Junping Hu, Yugui Yao, “Electronic, Dielectric, and Plasmonic Properties of Two-Dimensional Electride Materials X2N (X=Ca, Sr): A First-Principles Study,” Scientific Reports 5, 12285 (2015).
 • Hui Pan, Xin Li, Fan Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Perfect valley filter in a topological domain wall,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 92, 041404(R) (2015).
 • Dazhi Hou, Gang Su, Yuan Tian, Xiaofeng Jin, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Multivariable Scaling for the Anomalous Hall Effect,” Phys. Rev. Lett. 114, 217203 (2015).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Geometrical effects in orbital magnetic susceptibility,” Phys. Rev. B 91, 214405 (2015).
 • Xianbo Xiao, Shengyuan A. Yang, Zhengfang Liu, Huili Li, and Guanghui Zhou, “Anisotropic Quantum Confinement Effect and Electric Control of Surface States in Dirac Semimetal Nanostructures,” Scientific Reports 5, 7898 (2015).
 • Hui Pan, Xin Li, Hua Jiang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-polarized quantum anomalous Hall phase and disorder-induced valley-filtered chiral edge channels,” Phys. Rev. B 91, 045404 (2015).
2014
 • Hui Pan, Xin Li, Zhenhua Qiao, Cheng-Cheng Liu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Topological metallic phases in spin–orbit coupled bilayer systems,” New J. Phys. 16, 123015 (2014).
 • Junping Hu, Bo Xu, Chuying Ouyang, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Investigations on V2C and V2CX2 (X=F, OH) Monolayer as a Promising Anode Material for Li Ion Batteries from First-Principles Calculations,” J. Phys. Chem. C 118(42), 24274 (2014).
 • Cheng-Cheng Liu, Shan Guan, Zhigang Song, Shengyuan A. Yang, Jinbo Yang, and Yugui Yao, “Low-energy effective Hamiltonian for giant-gap quantum spin Hall insulators in honeycomb X-hydride/halide (X=N–Bi) monolayers,” Phys. Rev. B 90, 085431 (2014).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Dirac and Weyl Superconductors in Three Dimensions,” Phys. Rev. Lett. 113, 046401 (2014).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Field Induced Positional Shift of Bloch Electrons and Its Dynamical Implications,” Phys. Rev. Lett. 112, 166601 (2014).
 • Jin-Jian Zhou, Wanxiang Feng, Ying Zhang, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Engineering Topological Surface States and Giant Rashba Spin Splitting in BiTeI/Bi2Te3 Heterostructures,” Scientific Reports 4, 3841 (2014).
2013
 • Tianyi Cai, Shengyuan A. Yang, Xiao Li, Fan Zhang, Junren Shi, Wang Yao, and Qian Niu, “Magnetic control of the valley degree of freedom of massive Dirac fermions with application to transition metal dichalcogenides,” Phys. Rev. B 88, 115140 (2013).
Prior to 2013
 • Guobao Zhu, Shengyuan A. Yang, Cheng Fang, Wu Ming Liu, and Yugui Yao, “Theory of orbital magnetization in disordered systems,” Phys. Rev. B 86, 214415 (2012).
 • Shengyuan A. Yang, Zhenhua Qiao, Yugui Yao, Junren Shi, and Qian Niu, “Singular effects of spin-flip scattering on gapped Dirac fermions,” Europhys. Lett95, 67001 (2011).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, Yugui Yao, and Qian Niu, “Scattering universality classes of side jump in anomalous Hall effect,” Phys. Rev. B 83, 125122 (2011).
 • Zhenhua Qiao, Shengyuan A. Yang, Bin Wang, Yugui Yao, and Qian Niu, “Spin-polarized and valley-associated edge modes in graphene nanoribbons,” Phys. Rev. B 84, 035431 (2011).
 • Shengyuan A. Yang, Qian Niu, D. A. Pesin, and Allan H. MacDonald, “Theory of I-V characteristics of magnetic Josephson junctions,” Phys. Rev. B 82, 184402 (2010).
 • Shengyuan A. Yang, Geoffrey S. D. Beach, Carl Knutson, Di Xiao, Zhenyu Zhang, Maxim Tsoi, Qian Niu, Allan H. MacDonald, and James L. Erskine, “Topological electromotive force from domain-wall dynamics in a ferromagnet,” Phys. Rev. B 82, 054410 (2010).
 • Zhenhua Qiao, Shengyuan A. Yang, Wanxiang Feng, Wong-Kong Tse, Jun Ding, Yugui Yao, Jian Wang, and Qian Niu, “Quantum anomalous Hall effect in graphene from Rashba and exchange effects,” Phys. Rev. B Rapid Comm82, 161414(R) (2010).
 • Shengyuan A. Yang, Xiaoqin Li, A. D. Bristow, and J. E. Sipe, “Second harmonic generation from tetragonal centrosymmetric crystals,” Phys. Rev. B 80, 165306 (2009).
 • Wang Yao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Edge States in Graphene: From Gapped Flat-Band to Gapless Chiral Modes,” Phys. Rev. Lett102, 096801 (2009).
 • Shengyuan A. Yang, Geoffrey S. D. Beach, Carl Knutson, Di Xiao, Qian Niu, Maxim Tsoi, and James L. Erskine, “Universal Electromotive Force Induced by Domain Wall Motion,” Phys. Rev. Lett102, 067201 (2009).