Publications

2021
 • Chenqiang Hua, Hua Bai, Yi Zheng, Zhu-An Xu, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, and Su-Huai Wei, “Strong Coupled Magnetic and Electric Ordering in Monolayer of Metal Thio(seleno)phosphates,” Chin. Phys. Lett. 38, 077501 (2021).
 • Jianzhou Zhao, Weikang Wu, Yilin Wang, and Shengyuan A. Yang, “Electronic correlations in the normal state of the kagome superconductor KV3Sb5,” Phys. Rev. B 103, L241117 (2021).
 • Shen Lai, Huiying Liu, Zhaowei Zhang, Jianzhou Zhao, Xiaolong Feng, Naizhou Wang, Chaolong Tang, Yuanda Liu, K. S. Novoselov, Shengyuan A. Yang, and Wei-bo Gao, “Third-order nonlinear Hall effect induced by the Berry-connection polarizability tensor,” Nature Nanotechnology DOI:10.1038/s41565-021-00917-0.
 • Huiying Liu, Jianzhou Zhao, Yuexin Huang, Xiaolong Feng, Cong Xiao, Weikang Wu, Shen Lai, Wei-bo Gao, and Shengyuan A. Yang, “Berry connection polarizability tensor and third-order Hall effect,” arXiv:2106.04931.
 • Gui-Geng Liu, Zhen Gao, Peiheng Zhou, Qiang Wang, Yuan-Hang Hu, Maoren Wang, Chengqi Liu, Xiao Lin, Shengyuan A. Yang, Yihao Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang, “Observation of Weyl point pair annihilation in a gyromagnetic photonic crystal,” arXiv:2106.02461.
 • Si Li, Qianqian Wang, Chunmei Zhang, Ping Guo, and Shengyuan A. Yang, “Correlation-driven topological and valley states in monolayer VSi2P4,” arXiv:2105.10705.
 • Weikang Wu, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Y. X. Zhao, Weibo Gao, and Shengyuan A. Yang, “Higher-Order Nodal Points in Two Dimensions,” arXiv:2105.08424.
 • Qile Li, Chi Xuan Trang, Weikang Wu, Jinwoong Hwang, Nikhil Medhekar, Sung-Kwan Mo, Shengyuan A. Yang, and Mark T Edmonds, “Large bandgap quantum anomalous hall insulator in a designer ferromagnet-topological insulator-ferromagnet heterostructure,” arXiv:2105.08298.
 • Xiaolong Feng, Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Triply-degenerate point in three-dimensional spinless systems,” arXiv:2105.07340.
 • Yeru Liu, Guangzhao Wang, Fang Luo, Huimin Li, Mengjian Zhu, Xiaochi Liu, Shengyuan A. Yang, and Song Liu, “Functional group‐induced p‐doping of MoS2 by titanium(IV) bis(ammonium lactato) dihydroxide physisorption,” Chemistry – An Asian Journal DOI:10.1002/asia.202100300.
 • Y. X. Zhao, Cong Chen, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Switching Spinless and Spinful Topological Phases with Projective PT Symmetry,” Phys. Rev. Lett. 126, 196402 (2021).
 • Meng Huang, Zongwei Ma, Sheng Wang, Si Li, Miao Li, Junxiang Xiang, Ping Liu, Guojing Hu, Zengming Zhang, Zhe Sun, Yalin Lu, Zhigao Sheng, Gong Chen, Yu-Lun Chueh, Shengyuan A. Yang, and Bin Xiang, “Significant perpendicular magnetic anisotropy in room-temperature layered ferromagnet of Cr-intercalated CrTe2,” 2D Materials 8, 031003 (2021).
 • Jiaojiao Zhu, Weikang Wu, Jianzhou Zhao, Hao Chen, Lifa Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Symmetry-Enforced Nodal Chain Phonons,” arXiv:2104.14816.
 • Michael S. Lodge, Shengyuan A. Yang, Shantanu Mukherjee, and Bent Weber, “Atomically Thin Quantum Spin Hall Insulators,” Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202008029.
 • Dong Yan, Yew Von Lim, Guangzhao Wang, Yang Shang, Xue Liang Li, Daliang Fang, Mei Er Pam, Shengyuan A. Yang, Ye Wang, Yumeng Shi, and Hui Ying Yang, “Unlocking Rapid and Robust Sodium Storage Performance of Zinc-Based Sulfide via Indium Incorporation,” ACS Nano DOI:10.1021/acsnano.1c00131.
 • Meng Huang, Shanshan Wang, Zhaohao Wang, Ping Liu, Junxiang Xiang, Chao Feng, Xiangqi Wang, Zengming Zhang, Zhenchao Wen, Hongjun Xu, Guoqiang Yu, Yalin Lu, Weisheng Zhao, Shengyuan A. Yang, Dazhi Hou, and Bin Xiang, “Colossal Anomalous Hall Effect in Ferromagnetic van der Waals CrTe2,” ACS Nano DOI:10.1021/acsnano.1c00488.
 • Q. Wan, T. Y. Yang, S. Li, M. Yang, Z. Zhu, C. L. Wu, C. Peng, S. K. Mo, W. Wu, Z. H. Chen, Y. B. Huang, L. L. Lev, V. N. Strocov, J. Hu, Z. Q. Mao, Hao Zheng, J. F. Jia, Y. G. Shi, Shengyuan A. Yang, and N. Xu, “Inherited weak topological insulator signatures in the topological hourglass semimetal Nb3XTe6 (X=Si, Ge),” Phys. Rev. B 103, 165107 (2021).
 • L. B. Shao, Q. Liu, R. Xiao, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “The gauge-field extended k⋅p method and novel topological phases,” arXiv:2104.00310.
 • Yan Gao, Jian-Feng Zhang, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Topological properties of non-centrosymmetric superconductors TIr2B2 (T=Nb, Ta),” Phys. Rev. B 103, 125154 (2021).
 • Xiaolong Feng, Jiaojiao Zhu, Weikang Wu, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional topological semimetals,” arXiv:2103.13772.
 • Hao Chen, Weikang Wu, Jiaojiao Zhu, Shengyuan A. Yang, and Lifa Zhang, “Propagating Chiral Phonons in Three-Dimensional Materials,” Nano Lett. 21, 3060 (2021).
 • Binbin Wang, Wei Xia, Si Li, Kang Wang, Shengyuan A. Yang, Yanfeng Guo, and Jiamin Xue, “One-Dimensional Metal Embedded in Two-Dimensional Semiconductor in Nb2Six–1Te4,” ACS Nano 15, 7149 (2021).
 • Chao Yang, Miaogen Chen, Si Li, Xuanlin Zhang, Chenqiang Hua, Hua Bai, Chengcheng Xiao, Shengyuan A. Yang, Pimo He, Zhu-an Xu, and Yunhao Lu, “Coexistence of Ferroelectricity and Ferromagnetism in One-Dimensional SbN and BiN Nanowires,” ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 13517 (2021).
 • Jianzhou Zhao, Yilin Wang, Xiaolong Feng, and Shengyuan A. Yang, “Electronic correlations and absence of superconductivity in the collapsed phase of LaFe2As2,” Phys. Rev. B 103, 125125 (2021).
 • Zeying Zhang, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Magnetic higher-order nodal lines,” Phys. Rev. B 103, 115112 (2021).
 • Fengxian Ma, Yalong Jiao, Weikang Wu, Ying Liu, Shengyuan A. Yang, and Thomas Heine, “Half-Auxeticity and Anisotropic Transport in Pd Decorated Two-Dimensional Boron Sheets,” Nano Lett. 21, 2356 (2021).
 • Yan Gao, Xiaolong Feng, Ben-Chao Gong, Chengyong Zhong, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Theoretical design of all-carbon networks with intrinsic magnetism,” Carbon 177, 11 (2021).
 • Iolanda Di Bernardo, Jack Hellerstedt, Chang Liu, Golrokh Akhgar, Weikang Wu, Shengyuan A. Yang, Dimitrie Culcer, Sung‐Kwan Mo, Shaffique Adam, Mark T. Edmonds, and Michael S. Fuhrer, “Progress in Epitaxial Thin-Film Na3Bi as a Topological Electronic Material,” Advanced Materials 33, 2005897 (2021).
 • Zhi-Ming Yu, Zeying Zhang, Gui-Bin Liu, Weikang Wu, Xiao-Ping Li, Run-Wu Zhang, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Encyclopedia of emergent particles in three-dimensional crystals,” arXiv:2102.01517.
 • Y. X. Zhao and Shengyuan A. Yang, “Index Theorem on Chiral Landau Bands for Topological Fermions,” Phys. Rev. Lett. 126, 046401 (2021).
 • Si Li, Shan-Shan Wang, Bo Tai, Weikang Wu, Bin Xiang, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Tunable anomalous Hall transport in bulk and two-dimensional 1T−CrTe2: A first-principles study,” Phys. Rev. B 103, 045114 (2021).
 • Junping Hu, Zhangyin Wang, Genrui Zhang, Yu Liu, Ning Liu, Wei Li, Jianwen Li, Chuying Ouyang, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional MnN utilized as high-capacity anode for Li-ion batteries,” Chin. Phys. B 30, 046302 (2021).
 • Daliang Fang, Guangzhao Wang, Shaozhuan Huang, Tian Chen Li, Juezhi Yu, Dongbin Xiong, Dong Yan, Xue Liang Li, Jintao Zhang, Yew Von Lim, Shengyuan A. Yang, and Hui Ying Yang, “Combination of heterostructure with oxygen vacancies in Co@CoO1-x nanosheets array for high-performance lithium sulfur batteries,” Chemical Engineering Journal 411, 128546 (2021).
 • Zhi Yi Leong, Zhaojun Han, Guangzhao Wang, Dong-Sheng Li, Shengyuan A. Yang, and Hui Ying Yang, “Electric field modulated ion-sieving effects of graphene oxide membranes,” J. Mater. Chem. A 9, 244 (2021).
 • Cong Xiao, Huiying Liu, Jianzhou Zhao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Thermoelectric generation of orbital magnetization in metals,” Phys. Rev. B 103, 045401 (2021).
2020
 • Si Li, Weikang Wu, Xiaolong Feng, Shan Guan, Wanxiang Feng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-dependent properties of monolayer MoSi2N4, WSi2N4 and MoSi2As4,” Phys. Rev. B 102, 235435 (2020).
 • Bo Tai, Weikang Wu, Xiaolong Feng, Yalong Jiao, Jianzhou Zhao, Yunhao Lu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional CoSe structures: Intrinsic magnetism, strain-tunable anisotropic valleys, magnetic Weyl point, and antiferromagnetic metal state,” Phys. Rev. B 102, 224422 (2020).
 • Jianzhou Zhao, Weikang Wu, Jiaojiao Zhu, Yunhao Lu, Bin Xiang, and Shengyuan A. Yang, “Highly anisotropic two-dimensional metal in monolayer MoOCl2,” Phys. Rev. B 102, 245419 (2020).
 • Jia-Xiao Dai, Kai Wang, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Takagi Topological Insulator with Cellular Boundary Phase Diagram,” arXiv:2012.09460.
 • Qianqian Wang, Liemao Cao, Shi-Jun Liang, Weikang Wu, Guangzhao Wang, Ching Hua Lee, Wee Liat Ong, Hui Ying Yang, Lay Kee Ang, Shengyuan A. Yang, and Yee Sin Ang, “Unexpected Suppression of Fermi Level Pinning in Metal Contacts to Two-Dimensional Semiconductors MoSi2N4 and WSi2N4,” arXiv:2012.07465.
 • Hua Bai, Xinwei Wang, Weikang Wu, Pimo He, Zhu’an Xu, Shengyuan A. Yang, and Yunhao Lu, “Nonvolatile ferroelectric control of topological states in two-dimensional heterostructures,” Phys. Rev. B 102, 235403 (2020).
 • Cong Chen, Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, Ziyu Chen, Y. X. Zhao, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Graphyne as a second-order and real Chern topological insulator in two dimensions,” arXiv:2011.14868.
 • Yu Chen, Lishu Wu, Hai Xu, Chunxiao Cong, Si Li, Shun Feng, Hongbo Zhang, Chenji Zou, Jingzhi Shang, Shengyuan A. Yang, Kian Ping Loh, Wei Huang, and Ting Yu, “Visualizing the Anomalous Charge Density Wave States in Graphene/NbSe2 Heterostructures,” Advanced Materials 32, 2003746 (2020).
 • Y. X. Zhao, Yue-Xin Huang, and Shengyuan A. Yang, “Z2-projective translational symmetry protected topological phases,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 102, 161117 (2020).
 • Guangzhao Wang, Zongfeng Li, Weikang Wu, Hao Guo, Cong Chen, Hongkuan Yuan, and Shengyuan A. Yang, “A two-dimensional h-BN/C2N heterostructure as a promising metal-free photocatalyst for overall water-splitting,” Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 24446 (2020).
 • Yihao Yang, Zhen Gao, Xiaolong Feng, Yue-Xin Huang, Peiheng Zhou, Shengyuan A. Yang, Yidong Chong, Baile Zhang, “Ideal Unconventional Weyl Point in a Chiral Photonic Metamaterial,” Phys. Rev. Lett. 125, 143001 (2020).
 • Kai Wang, Jia-Xiao Dai, L. B. Shao, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Boundary Criticality of PT-Invariant Topology and Second-Order Nodal-Line Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 125, 126403 (2020).
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang, “Quantized Circulation of Anomalous Shift in Interface Reflection,” Phys. Rev. Lett. 125, 076801 (2020).
 • Cong Chen, Zhida Song, Jian-Zhou Zhao, Ziyu Chen, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Universal Approach to Magnetic Second-Order Topological Insulator,” Phys. Rev. Lett. 125, 056402 (2020).
 • Wenmin Zhang, Shanshan Wang, Shengyuan A. Yang, Xing-Hua Xia, and Yi-Ge Zhou, “Plasmon of Au nanorods activates metal–organic frameworks for both the hydrogen evolution reaction and oxygen evolution reaction,” Nanoscale 12, 17290 (2020).
 • Ziming Zhu, Chunyan Liao, Si Li, Xiaoming Zhang, Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, Rui Yu, Wei Zhang, and Shengyuan A. Yang, “First-principles study of bulk and two-dimensional structures of the AMnBi family of materials (A =K, Rb, Cs),” Phys. Rev. B 102, 035444 (2020).
 • Hao Guo, Jianzhou Zhao, Cong Chen, Si Li, Wentao Jiang, Haidong Fan, Xiaobao Tian, and Shengyuan A. Yang, “Nonsymmorphic nodal-line metals in the two-dimensional rare earth monochalcogenides MX (M = Sc, Y; X = S, Se, Te),” J. Mater. Sci. 55, 14883 (2020).
 • I. Di Bernardo, J. Collins, W. Wu, Ju Zhou, Shengyuan A. Yang, Sheng Ju, M. T. Edmonds, and M. S. Fuhrer, “Importance of interactions for the band structure of the topological Dirac semimetal Na3Bi,” Phys. Rev. B 102, 045124 (2020).
 • Xiaolong Feng, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Zhongshui Ma, L. K. Ang, Yee Sin Ang, and Shengyuan A. Yang, “Super-Andreev reflection and longitudinal shift of pseudospin-1 fermions,” Phys. Rev. B 101, 235417 (2020).
 • Zhen Zhu, Si Li, Meng Yang, Xiao-Ang Nie, Hao-Ke Xu, Xu Yang, Dan-Dan Guan, Shiyong Wang, Yao-Yi Li, Canhua Liu, Zhi-Qiang Mao, Nan Xu, Yugui Yao, Shengyuan A. Yang, You-Guo Shi, Hao Zheng, and Jin-Feng Jia, “A tunable and unidirectional one-dimensional electronic system Nb2n+1SinTe4n+2,” npj Quantum Materials 5, 35 (2020).
 • Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, Xiaoting Zhou, Y. X. Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Higher-order Dirac fermions in three dimensions,” Phys. Rev. B 101, 205134 (2020).
 • Y. X. Zhao, Y. Lu, and Shengyuan A. Yang, “Topological second-order spin-3/2 liquids with hinge Fermi arcs,” arXiv:2005.14500.
 • Liemao Cao, Guanghui Zhou, Qingyun Wu, Shengyuan A. Yang, Hui Ying Yang, Yee Sin Ang, and L. K. Ang, “Electrical Contact between an Ultrathin Topological Dirac Semimetal and a Two-Dimensional Material,” Phys. Rev. Applied 13, 054030 (2020).
 • Si Li, Zhi-Ming Yu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Type-II topological metals,” Frontiers of Physics 15, 43201 (2020).
 • Zhi Wang, Meng Huang, Jianzhou Zhao, Cong Chen, Haoliang Huang, Xiangqi Wang, Ping Liu, Jianlin Wang, Junxiang Xiang, Chao Feng, Zengming Zhang, Xudong Cui, Yalin Lu, Shengyuan A. Yang, and Bin Xiang, “Fermi liquid behavior and colossal magnetoresistance in layered MoOCl2,” Phys. Rev. Materials Rapid Comm. 4, 041001 (2020).
 • Xinwei Wang, Chengcheng Xiao, Chao Yang, Miaogen Chen, Shengyuan A. Yang, Jun Hu, Zhaohui Ren, Hui Pan, Wenguang Zhu, Zhu-An Xu, and Yunhao Lu, “Ferroelectric control of single-molecule magnetism in 2D limit,” Science Bulletin 65, 1252 (2020).
 • Yuan Gan, Jiyuan Liang, Chang-woo Cho, Si Li, Yanping Guo, Xiaoming Ma, Xuefeng Wu, Jinsheng Wen, Xu Du, Mingquan He, Chang Liu, Shengyuan A. Yang, Kedong Wang, and Liyuan Zhang, “Bandgap opening in MoTe2 thin flakes induced by surface oxidation,” Frontiers of Physics 15, 33602 (2020).
 • Pawel J. Kowalczyk, Simon A. Brown, Tobias Maerkl, Qiangsheng Lu, Ching-Kai Chiu, Ying Liu, Shengyuan A. Yang, Xiaoxiong Wang, Ilona Zasada, Francesca Genuzio, Tevfik Onur Menteş, Andrea Locatelli, Tai-Chang Chiang, and Guang Bian, “Realisation of Symmetry Enforced Two-Dimensional Dirac Fermions in Nonsymmorphic α-Bismuthene,” ACS Nano 14, 1888 (2020).
 • Zhi-Ming Yu, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Weibo Gao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-Layer Coupling: A New Design Principle for Valleytronics,” Phys. Rev. Lett. 124, 037701 (2020).
 • Chenqiang Hua, Si Li, Zhu-An Xu, Yi Zheng, Shengyuan A. Yang, and Yunhao Lu, “Tunable Topological Energy Bands in Two Dimensional Dialkali-Metal Monoxides,” Advanced Science 7, 1901939 (2020).
2019
 • Xian-Lei Sheng, Cong Chen, Huiying Liu, Ziyu Chen, Zhi-Ming Yu, Y. X. Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Two-Dimensional Second-Order Topological Insulator in Graphdiyne,” Phys. Rev. Lett. 123, 256402 (2019).
 • Xuhai Liu, Shengli Zhang, Shiying Guo, Bo Cai, Shengyuan A. Yang, Fukai Shan, Martin Pumera, and Haibo Zeng, “Advances of 2D bismuth in energy sciences,” Chem. Soc. Rev. 49, 263 (2020).
 • Si Li, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Yalong Jiao, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional antiferromagnetic Dirac fermions in monolayer TaCoTe2,” Phys. Rev. B 100, 205102 (2019).
 • Shan-Shan Wang, Weikang Wu, and Shengyuan A. Yang, “Progress on topological nodal line and nodal surface,” Acta Physica Sinica 68, 227101 (2019) (Invited Review).
 • Yihao Yang, Jian-ping Xia, Hong-xiang Sun, Yong Ge, Ding Jia, Shou-qi Yuan, Shengyuan A. Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang, “Observation of a topological nodal surface and its surface-state arcs in an artificial acoustic crystal,” Nature Communications 10, 5185 (2019).
 • Junping Hu, Chengyong Zhong, Weikang Wu, Ning Liu, Yu Liu, Shengyuan A. Yang, and Chuying Ouyang, “Two-dimensional honeycomb borophene oxide: a promising anode material offering super high capacity for Li/Na-ion batteries,” Journal of Physics: Condensed Matter 32, 065001 (2020).
 • Ziming Zhu, Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Lifa Zhang, Wei Zhang, Fan Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Composite Dirac semimetals,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 100, 161401 (2019).
 • T. Y. Yang, Q. Wan, D. Y. Yan, Z. Zhu, Z. W. Wang, C. Peng, Y. B. Huang, R. Yu, J. Hu, Z. Q. Mao, Si Li, Shengyuan A. Yang, Hao Zheng, Jin-Feng Jia, Y. G. Shi, and N. Xu, “Directional massless Dirac fermions in a layered van der Waals material with one-dimensional long-range order,” Nature Materials 19, 27 (2020).
 • Xin Xu, Bo Chen, Junping Hu, Bowen Sun, Xiaohui Liang, Nan Li, Shengyuan A. Yang, Hua Zhang, Wei Huang, and Ting Yu, “Heterostructured TiO2 Spheres with Tunable Interiors and Shells toward Improved Packing Density and Pseudocapacitive Sodium Storage,” Advanced Materials 31, 1904589 (2019).
 • Jing Zhang, Luojun Du, Shun Feng, Run-Wu Zhang, Bingchen Cao, Chenji Zou, Yu Chen, Mengzhou Liao, Baile Zhang, Shengyuan A. Yang, Guangyu Zhang, and Ting Yu, “Enhancing and controlling valley magnetic response in MoS2/WS2 heterostructures by all-optical route,” Nature Communications 10, 4226 (2019).
 • Yalong Jiao, Weikang Wu, Fengxian Ma, Zhi-Ming Yu, Yunhao Lu, Xian-Lei Sheng, Yunwei Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Room temperature ferromagnetism and antiferromagnetism in two-dimensional iron arsenides,” Nanoscale 11, 16508 (2019).
 • Hao Chen, Weikang Wu, Shengyuan A. Yang, Xiao Li, and Lifa Zhang, “Chiral phonons in kagome lattices,” Phys. Rev. B 100, 094303 (2019).
 • Jing-Yang You, Cong Chen, Zhen Zhang, Xian-Lei Sheng, Shengyuan A. Yang, and Gang Su, “Two-dimensional Weyl half-semimetal and tunable quantum anomalous Hall effect,” Phys. Rev. B 100, 064408 (2019).
 • Cong Xiao, Yi Liu, Zhe Yuan, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Temperature dependence of the side-jump spin Hall conductivity,” Phys. Rev. B 100, 085425 (2019).
 • Shan-Shan Wang, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Yalong Jiao, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional nodal-loop half-metal in monolayer MnN,” Phys. Rev. Materials 3, 084201 (2019).
 • Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Circumventing the no-go theorem: A single Weyl point without surface Fermi arcs,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 100, 041118 (2019).
 • Yan Gao, Chengyong Zhong, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Grapheayne: a class of low-energy carbon allotropes with diverse optoelectronic and topological properties,” arXiv:1908.01282.
 • Pawel J. Kowalczyk, Simon A. Brown, Tobias Maerkl, Qiangsheng Lu, Ching-Kai Chiu, Ying Liu, Shengyuan A. Yang, Xiaoxiong Wang, Ilona Zasada, Francesca Genuzio, T. Onur Menteş, Andrea Locatelli, Tai-Chang Chiang, and Guang Bian, “Realisation of Symmetry Enforced Two-Dimensional Dirac Fermions in Nonsymmorphic α-Bismuthene,” arXiv:1906.08456.
 • Cong Xiao, Ying Liu, Ming Xie, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Theory of phonon side jump contribution in anomalous Hall transport,” Phys. Rev. B 99, 245418 (2019).
 • Wenhan Zhou, Shiying Guo, Shengli Zhang, Zhen Zhu, Shengyuan A. Yang, Mingxing Chen, Bo Cai, Hengze Qu, and Haibo Zeng, “Unusual Electronic Transitions in Two-dimensional Layered SnSb2Te4 Driven by Electronic State Rehybridization,” Phys. Rev. Applied 11, 064045 (2019).
 • Fangdong Tang, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Shengyuan A. Yang, Kun Yang, Patrick A. Lee, Genda Gu, Zhenhua Qiao, and Liyuan Zhang, “Three-dimensional quantum Hall effect and metal-insulator transition in ZrTe5,” Nature 569, 537 (2019).
 • Liyan Zhu, Benhao Zhao, Tingting Zhang, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “How is Honeycomb Borophene Stabilized on Al(111),” J. Phys. Chem. C 123, 14858 (2019).
 • Weikang Wu, Yalong Jiao, Si Li, Xian-Lei Sheng, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Hourglass Weyl loops in two dimensions: Theory and material realization in monolayer GaTeI family,” Phys. Rev. Materials 3, 054203 (2019).
 • Chengcheng Xiao, Xinwei Wang, Xiaodong Pi, Shengyuan A. Yang, Yuanping Feng, Yunhao Lu, and Shengbai Zhang, “Spontaneous symmetry lowering of Si (001) towards two-dimensional ferro/antiferroelectric behavior,” Phys. Rev. Materials 3, 044410 (2019).
 • Yan Gao, Weikang Wu, Peng-Jie Guo, Chengyong Zhong, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Hexagonal supertetrahedral boron: A topological metal with multiple spin-orbit-free emergent fermions,” Phys. Rev. Materials 3, 044202 (2019).
 • Zhi-Ming Yu, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Weibo Gao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-Layer Coupling: A New Design Principle for Valleytronics,” arXiv:1904.06498.
 • Zhi-Ming Yu, Ying Liu, and Shengyuan A. Yang, “Anomalous spatial shifts in interface electronic scattering,” Frontiers of Physics 14, 33402 (2019) (Invited Review).
 • Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Xian-Lei Sheng, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Quadratic and cubic nodal lines stabilized by crystalline symmetry,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 99, 121106 (2019).
 • Can Yesilyurt, Zhuo Bin Siu, Seng Ghee Tan, Gengchiau Liang, Shengyuan A. Yang, and Mansoor B. A. Jalil, “Electrically tunable valley polarization in Weyl semimetals with tilted energy dispersion,” Scientific Reports 9, 4480 (2019).
 • Junping Hu, Chuying Ouyang, Shengyuan A. Yang, and Hui Ying Yang, “Germagraphene as promising anode material for Lithium-ion batteries predicted from first-principles calculations,” Nanoscale Horizons 4, 457 (2019).
 • Cong Chen, Zhi-Ming Yu, Si Li, Ziyu Chen, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Weyl-loop half-metal in Li3(FeO3)2,” Phys. Rev. B 99, 075131 (2019).
 • Chengyong Zhong, Weikang Wu, Junjie He, Guangqian Ding, Yi Liu, Dengfeng Li, Shengyuan A. Yang, and Gang Zhang, “Two-dimensional honeycomb borophene oxide: strong anisotropy and nodal loop transformation,” Nanoscale 11, 2468 (2019).
2018
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Jie Liu, Hua Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Transverse shift in crossed Andreev reflection,” Phys. Rev. B 98, 195141 (2018).
 • James L. Collins, Anton Tadich, Weikang Wu, Lidia C. Gomes, Joao N. B. Rodrigues, Chang Liu, Jack Hellerstedt, Hyejin Ryu, Shujie Tang, Sung-Kwan Mo, Shaffique Adam, Shengyuan A. Yang, Michael. S. Fuhrer, and Mark T. Edmonds, “Electric-field-tuned topological phase transition in ultrathin Na3Bi,” Nature 564, 390 (2018).
 • Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Unconventional Pairing Induced Anomalous Transverse Shift in Andreev Reflection,” Phys. Rev. Lett.121, 176602 (2018).
 • Peng Li, Weikang Wu, Yan Wen, Chenhui Zhang, Junwei Zhang, Senfu Zhang, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, A. Manchon, and Xi-xiang Zhang, “Spin-momentum locking and spin-orbit torques in magnetic nano-heterojunctions composed of Weyl semimetal WTe2,” Nature Communications 9, 3990 (2018).
 • Cong Xiao, Yi Liu, Zhe Yuan, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Temperature dependence of side-jump contribution to anomalous and spin Hall conductivities,” arXiv:1811.03229.
 • Shan-Shan Wang, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Liyan Zhu, Shan Guan, and Shengyuan A. Yang, “Monolayer Mg2C: Negative Poisson’s ratio and unconventional two-dimensional emergent fermions,” Phys. Rev. Materials 2, 104003 (2018).
 • Yiping Wang, Xingchuan Zhu, Kefei Zou, Shengyuan A. Yang, and Huaiming Guo, “Topological bosonic states on ribbons of honeycomb lattice,” Phys. Rev. A 98, 043617 (2018).
 • Fangdong Tang, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, J. Schneeloch, Shengyuan A. Yang, Kun Yang, Patrick A. Lee, Genda Gu, Zhenhua Qiao, and Liyuan Zhang, “Three-dimensional quantum Hall effect and metal-insulator transition in ZrTe5,” arXiv:1807.02678.
 • Hewen Wang, Musheng Wu, Zhengfang Tian, Gang Liu, Bo Xu, Shengyuan A. Yang, and Chuying Ouyang, “Electron-donor doping enhanced Li storage in electride Ca2N monolayer: a first-principles study,” J. Phys.: Condens. Matter 30, 345501 (2018).
 • Junping Hu, Weikang Wu, Chengyong Zhong, Ning Liu, Chuying Ouyang, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Three-dimensional honeycomb carbon: Junction line distortion and novel emergent fermions,” Carbon 141, 417 (2019).
 • Ziming Zhu, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Yu Xin Zhao, Yuanping Feng, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Quadratic contact point semimetal: Theory and material realization,” Phys. Rev. B 98, 125104 (2018).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Ziming Zhu, Weikang Wu, Shan-Shan Wang, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Nodal Loop and Nodal Surface States in Ti3Al Family Materials,” Phys. Rev. B 97, 235150 (2018).
 • Wing Chi Yu, Xiaoting Zhou, Feng-Chuan Chuang, Shengyuan A. Yang, Hsin Lin, and Arun Bansil, “Nonsymmorphic cubic Dirac point and crossed nodal rings across the ferroelectric phase transition in LiOsO3,” Phys. Rev. Materials Rapid Comm. 2, 051201(R) (2018).
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Hua Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Goos-Hänchen-like shifts at metal/superconductor interface,” Phys. Rev. B 98, 075151 (2018).
 • Weikang Wu, Ying Liu, Si Li, Chengyong Zhong, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Nodal surface semimetals: Theory and material realization,” Phys. Rev. B 97, 115125 (2018).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Yunhao Lu, Xian-Lei Sheng, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Hybrid nodal loop metal: Unconventional magnetoresponse and material realization,” Phys. Rev. B 97, 125143 (2018).
 • Yao Wang, Chengcheng Xiao, Miaogen Chen, Chenqiang Hua, Junding Zou, Chen Wu, Jianzhong Jiang, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, and Wei Ji, “Two-dimensional ferroelectricity and switchable spin-textures in ultra-thin elemental Te multilayers,” Materials Horizons 5, 521 (2018).
 • Shan Guan, Chang Liu, Yunhao Lu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Tunable ferroelectricity and anisotropic electric transport in monolayer β-GeSe,” Phys. Rev. B 97, 144104 (2018).
 • Si Li, Ying Liu, Botao Fu, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Almost ideal nodal-loop semimetal in monoclinic CuTeO3 material,” Phys. Rev. B 97, 245148 (2018).
 • Ying Liu, Shengyuan A. Yang, and Fan Zhang, “Circular dichroism and radial Hall effects in topological materials,” Phys. Rev. B 97, 035153 (2018).
 • Si Li, Ying Liu, Shan-Shan Wang, Zhi-Ming Yu, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Nonsymmorphic-symmetry-protected hourglass Dirac loop, nodal line, and Dirac point in bulk and monolayer X3SiTe6 (X=Ta, Nb),” Phys. Rev. B 97, 045131 (2018).
 • Chengcheng Xiao, Fang Wang, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, Yuanping Feng, Shengbai Zhang, “Elemental Ferroelectricity and Antiferroelectricity in Group-V Monolayer,” Advanced Functional Materials 28, 1707383 (2018).
 • Weikang Wu, Bo Tai, Shan Guan, Shengyuan A. Yang, and Gang Zhang, “Hybrid Structures and Strain-Tunable Electronic Properties of Carbon Nanothreads,” J. Phys. Chem. C 122, 3101 (2018).
 • Pei Yang, Lijie Shi, Jian-Min Zhang, Gui-Bin Liu, Shengyuan A. Yang, Wei Guo, and Yugui Yao, “Tuning to the Band Gap by Complex Defects Engineering: Insights from Hybrid Functionals Calculations in CuInS2,” Journal of Physics D: Applied Physics 51, 025105 (2018).
2017
 • Shan-Shan Wang, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Hourglass Dirac Chain Metal in Rhenium Dioxide,” Nature Communications 8, 1844 (2017).
 • Peng Li, Yan Wen, Xin He, Qiang Zhang, Chuan Xia, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Zhiyong Zhu, Husam N. Alshareef, and Xi-Xiang Zhang, “Evidence for topological type-II Weyl semimetal WTe2,” Nature Communications 8, 2150 (2017).
 • Yunwei Zhang, Weikang Wu, Yanchao Wang, Shengyuan A. Yang, and Yanming Ma, “Pressure-Stabilized Semiconducting Electrides in Alkaline-Earth Metal Subnitrides,” J. Am. Chem. Soc. 139, 13798 (2017).
 • Shan Guan, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional spin-orbit Dirac point in monolayer HfGeTe,” Phys. Rev. Materials 1, 054003 (2017).
 • Cong Chen, Shan-Shan Wang, Lei Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Ziyu Chen, and Shengyuan A. Yang, “Ternary wurtzite CaAgBi materials family: A playground for essential and accidental, type-I and type-II Dirac fermions,” Phys. Rev. Materials 1, 044201 (2017).
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Transverse Shift in Andreev Reflection,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 96, 121101 (2017).
 • Pei Yang, Bo Tai, Weikang Wu, Jian-Min Zhang, Feng Wang, Shan Guan, Wei Guo, Yunhao Lu, and Shengyuan A. Yang, “Tailoring lanthanide doping in perovskite CaTiO3 for luminescence applications,” Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 16189 (2017).
 • Chengyong Zhong, Yuanping Chen, Zhi-Ming Yu, Yuee Xie, Han Wang, Shengyuan A. Yang, and Shengbai Zhang, “Three-dimensional Pentagon Carbon with a genesis of emergent fermions,” Nature Communications 8, 15641 (2017).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Coexistence of four-band nodal rings and triply-degenerate nodal points in centrosymmetric metal diborides,” Phys. Rev. B 95, 235116 (2017).
 • Shan Guan, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Gui-Bin Liu, Liang Dong, Yunhao Lu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Artificial gravity field, astrophysical analogues, and topological phase transitions in strained topological semimetals,” npj Quantum Materials 2, 23 (2017).
 • Si Li, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Shan Guan, Shan-Shan Wang, Xiaoming Zhang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Type-II nodal loops: Theory and material realization,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 96, 081106 (2017).
 • Can Yesilyurt, Zhuo Bin Siu, Seng Ghee Tan, Gengchiau Liang, Shengyuan A. Yang, and Mansoor B. A. Jalil, “Anomalous tunneling characteristic of Weyl semimetals with tilted energy dispersion,” Appl. Phys. Lett. 111, 063101 (2017).
 • Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Wei-Feng Tsai, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Ilya Belopolski, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan, “Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 119, 026404 (2017).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Intrinsic relative magnetoconductivity of nonmagnetic metals,” Phys. Rev. B 95, 165135 (2017).
 • Shengli Zhang, Wenhan Zhou, Yandong Ma, Jianping Ji, Bo Cai, Shengyuan A. Yang, Zhen Zhu, Zhongfang Chen, and Haibo Zeng, “Antimonene Oxides: Emerging Tunable Direct Bandgap Semiconductor and Novel Topological Insulator,” Nano Lett. 17, 3434 (2017).
 • Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Shin-Ming Huang, Daniel S. Sanchez, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Zhi-Ming Yu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Hao Zheng, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan, “Nexus fermions in topological symmorphic crystalline metals,” Scientific Reports 7, 1688 (2017).
 • Shan Guan, Shao Ying Huang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Tunable hyperbolic dispersion and negative refraction in natural electride materials,” Phys. Rev. B 95, 165436 (2017).
 • Xian-Lei Sheng, Zhi-Ming Yu, Rui Yu, Hongming Weng, and Shengyuan A. Yang, “d-Orbital Topological Insulator and Semimetal in Antifluorite Cu2S Family: Contrasting Spin Helicities, Nodal Box, and Hybrid Surface States,” J. Phys. Chem. Lett. 8, 3506 (2017).
 • Chengcheng Xiao, Fang Wang, Yao Wang, Shengyuan A. Yang, Jianzhong Jiang, Ming Yang, Yunhao Lu, Shijie Wang, and Yuanping Feng, “Layer-dependent semiconductor-metal transition of SnO/Si(001) heterostructure and device application,” Scientific Reports 7, 2570 (2017).
 • Sai Gong, Wenhui Wan, Shan Guan, Bo Tai, Chang Liu, Botao Fu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Tunable Half-metallic Magnetism in Atom-thin Holey Two-dimensional C2N Monolayer,” J. Mater. Chem. C 5, 8424 (2017).
 • Yafei Ren, Ke Wang, Xinzhou Deng, Shengyuan A. Yang, Jeil Jung, and Zhenhua Qiao, “Gate tunable current partition in graphene based topological zero lines,” Phys. Rev. B 95, 245420 (2017).
 • Fang Wang, Zhaohui Ren, He Tian, Shengyuan A. Yang, Yanwu Xie, Yunhao Lu, Jianzhong Jiang, Gaorong Han, and Kesong Yang, “Interfacial Multiferroics of TiO2/PbTiO3Heterostructure Driven by Ferroelectric Polarization Discontinuity,” ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 1899 (2017).
2016
 • Liyan Zhu, Shan-Shan Wang, Shan Guan, Ying Liu, Tingting Zhang, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “Blue Phosphorene Oxide: Strain-tunable Quantum Phase Transitions and Novel 2D Emergent Fermions,” Nano Lett. 16, 6548 (2016).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Shan Guan, Hui Ying Yang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Theoretical prediction of MoN2 monolayer as a high capacity electrode material for metal ion batteries,” J. Mater. Chem. A 4, 15224 (2016).
 • Shengyuan A. Yang, “Dirac and Weyl Materials: Fundamental Aspects and Some Spintronics Applications,” SPIN 06, 1640003 (2016) (Invited Review); arXiv:1609.06482.
 • Xiaoming Zhang, Junping Hu, Yingchun Cheng, Hui Ying Yang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Borophene as an extremely high capacity electrode material for Li-ion and Na-ion batteries,” Nanoscale 8, 15340 (2016).
 • Zhi-Ming Yu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Predicted Unusual Magnetoresponse in Type-II Weyl Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 117, 077202 (2016).
 • Zhenhua Qiao, Yulei Han, Lei Zhang, Ke Wang, Xinzhou Deng, Hua Jiang, Shengyuan A. Yang, Jian Wang, and Qian Niu, “Anderson Localization from Berry-Curvature Interchange in Quantum Anomalous Hall Systems,” Phys. Rev. Lett. 117, 056802 (2016).
 • Yao Wang, Shan-Shan Wang, Yunhao Lu, Jianzhong Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Strain-Induced Isostructural and Magnetic Phase Transitions in Monolayer MoN2,” Nano Lett. 16, 4576 (2016).
 • Yunhao Lu, Di Zhou, Guoqing Chang, Shan Guan, Weiguang Chen, Yinzhu Jiang, Jianzhong Jiang, Xue-sen Wang, Shengyuan A. Yang, Yuan Ping Feng, and Yoshiyuki Kawazoe, and Hsin Lin, “Multiple Unpinned Dirac Fermion States in 2D Materials with Phosphorene Lattice Structure,” npj Computational Materials 2, 16011 (2016).
 • Junping Hu, Bo Xu, Chuying Ouyang, Ying Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Investigations on Nb2C monolayer as promising anode material for Li or non-Li ion batteries from first-principles calculations,” RSC Advances 6, 27467 (2016).
 • Chengyong Zhong, Yuanping Chen, Yuee Xie, Shengyuan A. Yang, Marvin L. Cohen, and Shengbai Zhang, “Towards Three-Dimensional Weyl-Surface Semimetals in Graphene Networks,” Nanoscale 8, 7232 (2016).
 • Yunhao Lu, Di Zhou, Tao Wang, Shengyuan A. Yang, and Jianzhong Jiang, “Topological Properties of Atomic Lead Film with Honeycomb Structure,” Scientific Reports 6, 21723 (2016).
 • Qingyun Zhang, Shengyuan A. Yang, Wenbo Mi, Yingchun Cheng, and Udo Schwingenschlögl, “Large Spin-Valley Polarization in Monolayer MoTe2 on Top of EuO(111),” Advanced Materials 28, 959 (2016).
 • Xianbo Xiao, Ying Liu, Zhengfang Liu, Guoping Ai, Shengyuan A. Yang, and Guanghui Zhou, “All-electric spin modulator based on a two-dimensional topological insulator,” Appl. Phys. Lett. 108, 032403 (2016).
2015
 • Shan Guan, Yingchun Cheng, Chang Liu, Junfeng Han, Yunhao Lu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Effects of strain on electronic and optic properties of holey two-dimensional C2N crystals,” Appl. Phys. Lett. 107, 231904 (2015).
 • Gang Liu, Shi-Bing Liu, Bo Xu, Chuying Ouyang, H. Y. Song, Shan Guan, and Shengyuan A. Yang, “Multiple Dirac Points and Hydrogenation-Induced Magnetism of Germanene Layer on Al (111) Surface,” J. Phys. Chem. Lett. 6, 4936 (2015).
 • Junping Hu, Bo Xu, Shengyuan A. Yang, Shan Guan, Chuying Ouyang, and Yugui Yao, “2D Electrides as Promising Anode Materials for Na-Ion Batteries from First-Principles Study,” ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 24016 (2015).
 • Liyan Zhu, Tingting Zhang, Ziming Sun, Jianhua Li, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “Thermal conductivity of biaxial-strained MoS2: sensitive strain dependence and size dependent reduction rate,” Nanotechnology 26, 465707 (2015).
 • Yuanping Chen, Yuee Xie, Shengyuan A. Yang, Hui Pan, Fan Zhang, Marvin L. Cohen, and Shengbai Zhang, “Nanostructured Carbon Allotropes with Weyl-like Loops and Points,” Nano Lett. 15, 6974 (2015).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Chirality-dependent Hall Effect in Weyl Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 115, 156603 (2015).
 • Hui Pan, Meimei Wu, Ying Liu, and Shengyuan A. Yang, “Electric control of topological phase transitions in Dirac semimetal thin films,” Scientific Reports 5, 14639 (2015).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Buckled honeycomb lattice and unconventional magnetic response,” RSC Advances 5, 83350 (2015).
 • Yunhao Lu, Di Zhou, Guoqing Chang, Shan Guan, Weiguang Chen, Yinzhu Jiang, Jianzhong Jiang, Hsin Lin, Xue-sen Wang, Shengyuan A. Yang, Yuan Ping Feng, and Yoshiyuki Kawazoe, “Unpinned Dirac Fermion States in 2D Materials with Phosphorene Lattice Structure,” arXiv:1509.05629.
 • Shan Guan, Shengyuan A. Yang, Liyan Zhu, Junping Hu, Yugui Yao, “Electronic, Dielectric, and Plasmonic Properties of Two-Dimensional Electride Materials X2N (X=Ca, Sr): A First-Principles Study,” Scientific Reports 5, 12285 (2015).
 • Hui Pan, Xin Li, Fan Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Perfect valley filter in a topological domain wall,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 92, 041404(R) (2015).
 • Dazhi Hou, Gang Su, Yuan Tian, Xiaofeng Jin, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Multivariable Scaling for the Anomalous Hall Effect,” Phys. Rev. Lett. 114, 217203 (2015).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Geometrical effects in orbital magnetic susceptibility,” Phys. Rev. B 91, 214405 (2015).
 • Xianbo Xiao, Shengyuan A. Yang, Zhengfang Liu, Huili Li, and Guanghui Zhou, “Anisotropic Quantum Confinement Effect and Electric Control of Surface States in Dirac Semimetal Nanostructures,” Scientific Reports 5, 7898 (2015).
 • Hui Pan, Xin Li, Hua Jiang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-polarized quantum anomalous Hall phase and disorder-induced valley-filtered chiral edge channels,” Phys. Rev. B 91, 045404 (2015).
2014
 • Hui Pan, Xin Li, Zhenhua Qiao, Cheng-Cheng Liu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Topological metallic phases in spin–orbit coupled bilayer systems,” New J. Phys. 16, 123015 (2014).
 • Junping Hu, Bo Xu, Chuying Ouyang, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Investigations on V2C and V2CX2 (X=F, OH) Monolayer as a Promising Anode Material for Li Ion Batteries from First-Principles Calculations,” J. Phys. Chem. C 118(42), 24274 (2014).
 • Cheng-Cheng Liu, Shan Guan, Zhigang Song, Shengyuan A. Yang, Jinbo Yang, and Yugui Yao, “Low-energy effective Hamiltonian for giant-gap quantum spin Hall insulators in honeycomb X-hydride/halide (X=N–Bi) monolayers,” Phys. Rev. B 90, 085431 (2014).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Dirac and Weyl Superconductors in Three Dimensions,” Phys. Rev. Lett. 113, 046401 (2014).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Field Induced Positional Shift of Bloch Electrons and Its Dynamical Implications,” Phys. Rev. Lett. 112, 166601 (2014).
 • Jin-Jian Zhou, Wanxiang Feng, Ying Zhang, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Engineering Topological Surface States and Giant Rashba Spin Splitting in BiTeI/Bi2Te3 Heterostructures,” Scientific Reports 4, 3841 (2014).
2013
 • Tianyi Cai, Shengyuan A. Yang, Xiao Li, Fan Zhang, Junren Shi, Wang Yao, and Qian Niu, “Magnetic control of the valley degree of freedom of massive Dirac fermions with application to transition metal dichalcogenides,” Phys. Rev. B 88, 115140 (2013).
Prior to 2013
 • Guobao Zhu, Shengyuan A. Yang, Cheng Fang, Wu Ming Liu, and Yugui Yao, “Theory of orbital magnetization in disordered systems,” Phys. Rev. B 86, 214415 (2012).
 • Shengyuan A. Yang, Zhenhua Qiao, Yugui Yao, Junren Shi, and Qian Niu, “Singular effects of spin-flip scattering on gapped Dirac fermions,” Europhys. Lett95, 67001 (2011).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, Yugui Yao, and Qian Niu, “Scattering universality classes of side jump in anomalous Hall effect,” Phys. Rev. B 83, 125122 (2011).
 • Zhenhua Qiao, Shengyuan A. Yang, Bin Wang, Yugui Yao, and Qian Niu, “Spin-polarized and valley-associated edge modes in graphene nanoribbons,” Phys. Rev. B 84, 035431 (2011).
 • Shengyuan A. Yang, Qian Niu, D. A. Pesin, and Allan H. MacDonald, “Theory of I-V characteristics of magnetic Josephson junctions,” Phys. Rev. B 82, 184402 (2010).
 • Shengyuan A. Yang, Geoffrey S. D. Beach, Carl Knutson, Di Xiao, Zhenyu Zhang, Maxim Tsoi, Qian Niu, Allan H. MacDonald, and James L. Erskine, “Topological electromotive force from domain-wall dynamics in a ferromagnet,” Phys. Rev. B 82, 054410 (2010).
 • Zhenhua Qiao, Shengyuan A. Yang, Wanxiang Feng, Wong-Kong Tse, Jun Ding, Yugui Yao, Jian Wang, and Qian Niu, “Quantum anomalous Hall effect in graphene from Rashba and exchange effects,” Phys. Rev. B Rapid Comm82, 161414(R) (2010).
 • Shengyuan A. Yang, Xiaoqin Li, A. D. Bristow, and J. E. Sipe, “Second harmonic generation from tetragonal centrosymmetric crystals,” Phys. Rev. B 80, 165306 (2009).
 • Wang Yao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Edge States in Graphene: From Gapped Flat-Band to Gapless Chiral Modes,” Phys. Rev. Lett102, 096801 (2009).
 • Shengyuan A. Yang, Geoffrey S. D. Beach, Carl Knutson, Di Xiao, Qian Niu, Maxim Tsoi, and James L. Erskine, “Universal Electromotive Force Induced by Domain Wall Motion,” Phys. Rev. Lett102, 067201 (2009).