Google Scholar

Conference Papers

 1. Duo Peng, Zhengbo Zhang, Ping Hu, Qiuhong Ke, David Yau, Jun Liu, Harnessing Text-to-Image Diffusion Models for Category-Agnostic Pose Estimation, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.
 2. Pengfei Wang, Xiaofei Hui, Jing Wu, Zile Yang, Kian Eng Ong, Xinge Zhao, Beijia Lu, Dezhao Huang, Evan Ling, Weiling Chen, Keng Teck Ma, Minhoe Hur, Jun Liu, SemTrack: A Large-scale Dataset for Semantic Tracking in the Wild, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.
 3. Zhengbo Zhang, Li Xu, Duo Peng, Hossein Rahmani, Jun Liu, Diff-Tracker: Text-to-Image Diffusion Models are Unsupervised Trackers, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.
 4. Qichen Zheng, Yi Yu, Siyuan Yang, Jun Liu, Kwok-Yan Lam, Alex Kot, Towards Physical World Backdoor Attacks against Skeleton Action Recognition, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.
 5. He Huang, Lin Geng Foo, Jun Liu, Learning to Unlearn for Robust Machine Unlearning, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.
 6. Qihao Zhao, Yalun Dai, Shen Lin, Wei Hu, Fan Zhang, Jun Liu, Echoes of the Past: Boosting Long-tail Recognition via Reflective Learning, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.
 7. Xiaofei Hui, Qian Wu, Hossein Rahmani, Jun Liu, Class-Agnostic Object Counting with Text-to-Image Diffusion Model, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.
 8. Duo Peng, Qiuhong Ke, Jun Liu, UPAM: Unified Prompt Attack in Text-to-Image Generation Models Against Both Textual Filters and Visual Checkers, International Conference on Machine Learning (ICML), 2024.
 9. Li Xu, Haoxuan Qu, Yujun Cai, Jun Liu, 6D-Diff: A Keypoint Diffusion Framework for 6D Object Pose Estimation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
 10. Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Deyi Ji, Jieping Ye, Jun Liu, LLaFS: When Large-Language Models Meet Few-Shot Segmentation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
 11. Lin Geng Foo, Tianjiao Li, Hossein Rahmani, Jun Liu, Action Detection via an Image Diffusion Process, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
 12. Jia Gong, Lin Geng Foo, Yixuan He, Hossein Rahmani, Jun Liu, LLMs are Good Sign Language Translators, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
 13. Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu, Addressing Background Context Bias in Few-Shot Segmentation through Iterative Modulation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
 14. Haoxuan Qu, Yujun Cai, Jun Liu, LLMs are Good Action Recognizers, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
 15. Qihao Zhao, Yalun Dai, Hao Li, Wei Hu, Fan Zhang, Jun Liu, LTGC: Long-tail Recognition via Leveraging LLMs-driven Generated Content, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024. (Oral Paper)
 16. Siyang Dai, Jun Liu, Ngai-Man Cheung, Referring Expression Counting, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024. (Highlight Paper)
 17. Zixuan Hu, Xiaotong Li, Shixiang Tang, Jun Liu, Yichun Hu, Lingyu Duan, LEAD: Exploring Logit Space Evolution for Model Selection, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.
 18. Cong Wang, Jinshan Pan, Wei Wang, Gang Fu, Siyuan Liang, Mengzhu Wang, Xiao-Ming Wu, Jun Liu, Correlation Matching Transformation Transformers for UHD Image Restoration, AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024.
 19. Haoxuan Qu, Xiaofei Hui, Yujun Cai, Jun Liu, LMC: Large Model Collaboration with Cross-assessment for Training-Free Open-Set Object Recognition, Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.
 20. Duo Peng, Li Xu, Qiuhong Ke, Ping Hu, Jun Liu, Joint Attribute and Model Generalization Learning for Privacy-Preserving Action Recognition, Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.
 21. Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu, Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
 22. Qihao Zhao, Chen Jiang, Wei Hu, Fan Zhang, Jun Liu, MDCS: More Diverse Experts with Consistency Self-distillation for Long-tailed Recognition, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
 23. Lin Geng Foo, Jia Gong, Hossein Rahmani, Jun Liu, Distribution-Aligned Diffusion for Human Mesh Recovery, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
 24. Kian Eng Ong, Xun Long Ng, Wenjie Ai, Yanchao Li, Kuangyi Zhao, Si Yong Yeo, Jun Liu, Chaotic World: A Large and Challenging Benchmark for Human Behavior Understanding in Chaotic Events, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
 25. Duo Peng, Ping Hu, Qiuhong Ke, Jun Liu, Diffusion-based Image Translation with Label Guidance for Domain Adaptive Semantic Segmentation, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
 26. Rui Li, Baopeng Zhang, Jun Liu, Wei Liu, Jian Zhao, Zhu Teng, Heterogeneous Diversity Driven Active Learning for Multi-object Tracking, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
 27. Ming Li, Xiangyu Xu, Hehe Fan, Pan Zhou, Jun Liu et al., STPrivacy: Spatio-Temporal Privacy-Preserving Action Recognition, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
 28. Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu, Continual Semantic Segmentation with Automatic Memory Sample Selection, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 29. Li Xu, Mark He Huang, Xindi Shang, Zehuan Yuan, Ying Sun, Jun Liu, Meta Compositional Referring Expression Segmentation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 30. Tianjiao Li, Lin Geng Foo, Ping Hu, Xindi Shang, Hossein Rahmani, Zehuan Yuan, Jun Liu, Token Boosting for Robust Self-Supervised Visual Transformer Pre-training, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 31. Lin Geng Foo, Tianjiao Li, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Jun Liu, Unified Pose Sequence Modeling, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 32. Jia Gong, Lin Geng Foo, Zhipeng Fan, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Jun Liu, DiffPose: Toward More Reliable 3D Pose Estimation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 33. Lin Geng Foo, Jia Gong, Zhipeng Fan, Jun Liu, System-status-aware Adaptive Network for Online Streaming Video Understanding, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 34. Haoxuan Qu, Yujun Cai, Lin Geng Foo, Ajay Kumar, Jun Liu, A Characteristic Function-based Method for Bottom-up Human Pose Estimation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 35. Qihao Zhao, Yangyu Huang, Wei Hu, Fan Zhang, Jun Liu, MixPro: Data Augmentation with MaskMix and Progressive Attention Labeling for Vision Transformer, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.
 36. Shuanglin Yan, Neng Dong, Jun Liu, Liyan Zhang, Jinhui Tang, Learning Comprehensive Representations with Richer Self for Text-to-Image Person Re-Identification, ACM International Conference on Multimedia (MM), 2023.
 37. Hao Tang, Jun Liu, Shuanglin Yan, Rui Yan, Zechao Li, Jinhui Tang, M3Net: Multi-view Encoding, Matching, and Fusion for Few-shot Fine-grained Action Recognition, ACM International Conference on Multimedia (MM), 2023.
 38. Haoxuan Qu, Li Xu, Yujun Cai, Lin Geng Foo, Jun Liu, Heatmap Distribution Matching for Human Pose Estimation, Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022. (Spotlight Paper, PREMIA Best Student Paper)
 39. Li Xu, Haoxuan Qu, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Jun Liu, Meta Spatio-Temporal Debiasing for Video Scene Graph Generation, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 40. Lin Geng Foo, Tianjiao Li, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Jun Liu, ERA: Expert Retrieval and Assembly for Early Action Prediction, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 41. Haoxuan Qu, Yanchao Li, Lin Geng Foo, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Jun Liu, Improving the Reliability for Confidence Estimation, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 42. Jianhong Pan, Qichen Zheng, Zhipeng Fan, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Jun Liu, GradAuto: Energy-oriented Attack on Dynamic Neural Networks, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 43. Tianjiao Li, Lin Geng Foo, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Anran Wang, Jinghua Wang, Jun Liu, Dynamic Spatio-Temporal Specialization Learning for Fine-Grained Action Recognition, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 44. Yunsheng Pang, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, James Bailey, Jun Liu, IGFormer: Interaction Graph Transformer for Skeleton-based Human Interaction Recognition, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
 45. Jia Gong, Zhipeng Fan, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Jun Liu, Meta Agent Teaming Active Learning for Pose Estimation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022. (Oral Paper)
 46. Xun Long Ng, Kian Eng Ong, Qichen Zheng, Yun Ni, Si Yong Yeo, Jun Liu, Animal Kingdom: A Large and Diverse Dataset for Animal Behavior Understanding, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022. (Oral Paper, PREMIA Best Student Papers)
 47. Xiaotong Li, Yongxing Dai, Yixiao Ge, Jun Liu, Ying Shan, Ling-Yu Duan, Uncertainty Modeling for Out-of-Distribution Generalization, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022.
 48. Xianzheng Ma, Hossein Rahmani, Zhipeng Fan, Bin Yang, Jun Chen, Jun Liu, REMOTE: Reinforced Motion Transformation Network for Semi-supervised 2D Pose Estimation in Videos, AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022.
 49. Guangchen Shi, Yirui Wu, Jun Liu, Shaohua Wan, Wenhai Wang, Tong Lu, Incremental Few-Shot Semantic Segmentation via Embedding Adaptive-Update and Hyper-class Representation, ACM International Conference on Multimedia (MM), 2022.
 50. Zhipeng Fan, Jun Liu, Yao Wang, Motion Adaptive Pose Estimation from Compressed Videos, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. 
 51. Yujun Cai, Yiwei Wang, Yiheng Zhu, Tat-Jen Cham, Jianfei Cai, Junsong Yuan, Jun Liu, et al., A Unified 3D Human Motion Synthesis Model via Conditional Variational Auto-Encoder, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. 
 52. Siyuan Yang, Jun Liu, Shijian Lu, Meng Hwa Er, Alex C. Kot, Skeleton Cloud Colorization for Unsupervised 3D Action Representation Learning, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. 
 53. Tianjiao Li, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Rui En Ho, Henghui Ding, Jun Liu, Else-Net: Elastic Semantic Network for Action Recognition from Skeleton Data, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. 
 54. Yongxing Dai, Jun Liu, Yifan Sun, Zekun Tong, Chi Zhang, Lingyu Duan, IDM: Intermediate Domain Module for Domain Adaptive Person Re-ID, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. (Oral Paper)
 55. Henghui Ding, Hui Zhang, Jun Liu, Jiaxin Li, Zijian Feng, Xudong Jiang, Interaction via Bi-directional Graph of Semantic Region Affinity for Scene Parsing, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. 
 56. Li Xu, Mark He Huang, Jun Liu, SUTD-TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning over Traffic Events, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 57. Guoshun Nan, Rui Qiao, Yao Xiao, Jun Liu, Sicong Leng, Hao Zhang, Wei Lu, Interventional Video Grounding with Dual Contrastive Learning, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 58. Tianjiao Li, Jun Liu, Wei Zhang, Yun Ni, Wenqian Wang, Zhiheng Li, UAV-Human: A Large Benchmark for Human Behavior Understanding with Unmanned Aerial Vehicles, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 59. Yan Bai, Jile Jiao, Ce Wang, Jun Liu, Yihang Lou, Xuetao Feng, Lingyu Duan, Person30K: A Dual-Meta Generalization Network for Person Re-Identification, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 60. Yongxing Dai, Xiaotong Li, Jun Liu, Zekun Tong, Lingyu Duan, Generalizable Person Re-identification with Relevance-aware Mixture of Experts, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
 61. Tianjiao Li, Jun Liu, Wei Zhang, Lingyu Duan, HARD-Net: Hardness-AwaRe Discrimination Network for 3D Early Activity Prediction, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020. 
 62. Zhipeng Fan, Jun Liu, Yao Wang, Adaptive Computationally Efficient Network for Monocular 3D Hand Pose Estimation, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020. (Spotlight Paper)
 63. Siyuan Yang, Jun Liu, Shijian Lu, Meng Hwa Er, Alex C. Kot, Collaborative Learning of Gesture Recognition and 3D Hand Pose Estimation with Multi-Order Feature Analysis, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020. (Spotlight Paper)
 64. Yujun Cai, Lin Huang, Yiwei Wang, Tat-Jen Cham, Jianfei Cai, Junsong Yuan, Jun Liu, et al., Learning Progressive Joint Propagation for Human Motion Prediction, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020. 
 65. Yan Bai, Yihang Lou, Yongxing Dai, Jun Liu, Ziqian Chen, Lingyu Duan, Disentangled Feature Learning Network for Vehicle Re-Identification, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2020.
 66. Ping Hu, Jun Liu, Gang Wang, Vitaly Ablavsky, Kate Saenko, Stan Sclaroff, DIPNet: Dynamic Identity Propagation Network for Video Object Segmentation, IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2020.
 67. Yihang Lou, Yan Bai, Jun Liu, Shiqi Wang, Ling-Yu Duan, VERI-Wild: A Large Dataset and a New Method for Vehicle Re-Identification in the Wild, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.
 68. Yujun Cai, Liuhao Ge, Jun Liu, Jianfei Cai, Tat-Jen Cham, Junsong Yuan, Nadia Magnenat Thalmann, Exploiting Spatial-temporal Relationships for 3D Pose Estimation via Graph Convolutional Networks, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.
 69. Qiuhong Ke, Jun Liu, Mohammed Bennamoun, Hossein Rahmani, Senjian An, Ferdous Sohel, Farid Boussaid, Global Regularizer and Temporal-aware Cross-entropy for Skeleton-based Early Action Recognition, Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2019.
 70. Jun Liu, Amir Shahroudy, Gang Wang, Ling-Yu Duan, Alex C. Kot, SSNet: Scale selection network for online 3D action prediction, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018. (Spotlight Paper)
 71. Jun Liu, Gang Wang, Ping Hu, Ling-Yu Duan, Alex C. Kot, Global context-aware attention LSTM networks for 3D action recognition, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.
 72. Ping Hu, Bing Shuai, Jun Liu, Gang Wang, Deep level sets for salient object detection, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.
 73. Jun Liu, Amir Shahroudy, Dong Xu, Gang Wang, Spatio-temporal LSTM with trust gates for 3D human action recognition, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016. (PREMIA Best Student Paper Silver Award)
 74. Amir Shahroudy, Jun Liu, Tian-Tsong Ng, Gang Wang, NTU RGB+D: A large scale dataset for 3D human activity analysis, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

Journal Papers

 1. Siyuan Yang, Jun Liu, Shijian Lu, Er Meng Hwa, Yongjian Hu, Alex C. Kot, Self-Supervised 3D Action Representation Learning with Skeleton Cloud Colorization, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2024.
 2. Siyuan Yang, Jun Liu, Shijian Lu, Er Meng Hwa, Alex C. Kot, One-Shot Action Recognition via Multi-Scale Spatial-Temporal Skeleton Matching, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2024.
 3. Lei Wang, Jun Liu, Liang Zheng, Tom Gedeon, Piotr Koniusz, Meet JEANIE: a Similarity Measure for 3D Skeleton Sequences via Temporal-Viewpoint Alignment, International Journal of Computer Vision (IJCV), 2024.
 4. Yongxing Dai, Yifan Sun, Jun Liu, Zekun Tong, Ling-Yu Duan, Bridging the Source-to-target Gap for Cross-domain Person Re-Identification with Intermediate Domains, International Journal of Computer Vision (IJCV), 2024.
 5. Duo Peng, Qiuhong Ke, ArulMurugan Ambikapathi, Yasin Yazici, Yinjie Lei, Jun Liu, Unsupervised Domain Adaptation via Domain-Adaptive Diffusion, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2024.
 6. Mingqi Lu, Xiaobo Lu, Jun Liu, Momentum Contrastive Teacher for Semi-Supervised Skeleton Action Recognition, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), (Revision).
 7. Yang Liu, Dingkang Yang, Yan Wang, Jing Liu, Jun Liu, Azzedine Boukerche, Peng Sun, Liang Song, Generalized Video Anomaly Event Detection: Systematic Taxonomy and Comparison of Deep Models, ACM Computing Surveys (CSUR), 2024.
 8. Jianhong Pan, Siyuan Yang, Lin Geng Foo, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Zhipeng Fan, Jun Liu, Progressive Channel-Shrinking Network, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2024.
 9. Xiaoli Wang, Yongli Wang, Yupeng Wang, Anqi Huang, Jun Liu, Trusted semi-supervised multi-view classification with contrastive learning, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2024.
 10. Tianjiao Li, Yang Luo, Wei Zhang, Lingyu Duan, Jun Liu, HARDer-Net: Hardness-Guided Discrimination Network for 3D Early Activity Prediction, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2024.
 11. Siyang Dai, Jun Liu, Ngai-Man Cheung, Uncertainty-aware Pedestrian Crossing Prediction via Reinforcement Learning, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2024.
 12. Mingqi Lu, Siyuan Yang, Xiaobo Lu, Jun Liu, Cross-Modal Contrastive Pre-training for Few-Shot Skeleton Action Recognition, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2024.
 13. Zhibin Gu, Songhe Feng, Zhendong Li, Jiazheng Yuan, Jun Liu, NOODLE: Joint Cross-View Discrepancy Discovery and High-Order Correlation Detection for Multi-View Subspace Clustering, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 2024.
 14. Dejun Zhang, Mian Zhang, Xuefeng Tan, Jun Liu, Bridging the Domain Gap in Scene Flow Estimation via Hierarchical Smoothness Refinement, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2024.
 15. Jianhong Pan, Lin Geng Foo, Qichen Zheng, Zhipeng Fan, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Jun Liu, GradMDM: Adversarial Attack on Dynamic Networks, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023. (PREMIA Best Student Papers)
 16. Zehua Sun, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Mohammed Bennamoun, Gang Wang, Jun Liu, Human Action Recognition from Various Data Modalities: A Review, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023.
 17. Haoxuan Qu, Lin Geng Foo, Yanchao Li, Jun Liu, Towards More Reliable Confidence Estimation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023.
 18. Zhiheng Li, Xuyuan Gong, Ran Song, Peng Duan, Jun Liu, Wei Zhang, SMAM: Self and Mutual Adaptive Matching for Skeleton-Based Few-Shot Action Recognition, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2023.
 19. Jun Wan, Jun Liu, Jie Zhou, Zhihui Lai, Linlin Shen, Hang Sun, Ping Xiong, Wenwen Min, Precise Facial Landmark Detection by Reference Heatmap Transformer, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2023.
 20. Shengjing Tian, Jun Liu, Xiuping Liu, Towards Class-agnostic Tracking Using Feature Decorrelation in Point Clouds, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2023.
 21. Rui Li, Baopeng Zhang, Jun Liu, Wei Liu, and Zhu Teng, Inference-domain Network Evolution: A New Perspective for One-shot Multi-object Tracking, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2023.
 22. Li Xu, Jun Liu, Experts Collaboration Learning for Continual Multi-modal Reasoning, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2023.
 23. Wenxiao Zhang, Huajian Zhou, Zhen Dong, Jun Liu, Qingan Yan, Chunxia Xiao, Point Cloud Completion via Skeleton-Detail Transformer, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), 2023.
 24. Ming Li, Jun Liu, Ce Zheng, Xinming Huang, Ziming Zhang, Exploiting Multi-view Part-wise Correlation via an Efficient Transformer for Vehicle Re-Identification, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2023.
 25. Rui Wang, Jun Liu, Qiuhong Ke, Duo Peng, Yinjie Lei, Dear-Net: Learning Diversities for Skeleton-Based Early Action Recognition, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2023.
 26. Ming Li, Huazhu Fu, Shengfeng He, Hehe Fan, Jun Liu et al., DR-FER: Discriminative and Robust Representation Learning for Facial Expression Recognition, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2023.
 27. Qihao Zhao, Fan Zhang, Wei Hu, Songhe Feng, Jun Liu, OHD: An Online Category-aware Framework for Learning with Noisy Labels under Long-Tailed Distribution, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2023.
 28. Xiu Shu, Yunyun Yang, Jun Liu, Xiaojun Chang, Boying Wu, BDAL: Balanced distribution active learning for MRI cardiac multi-structures segmentation, IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII), 2023.
 29. Feihong Shen, Jun Liu, Quantum Fourier Convolutional Network, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2023.
 30. Xiu Shu, Yunyun Yang, Jun Liu, Xiaojun Chang, Boying Wu, ALVLS: Adaptive Local Variances-Based Level Set Framework for Medical Images Segmentation, Pattern Recognition (PR), 2023.
 31. Junjie Ma, Yaping Dai, Fuchun Sun, Zhiyang Jia, Yap-Peng Tan, Jun Liu, Crowd Counting From Single Images Using Recursive Multi-Pathway Zooming and Foreground Enhancement, Pattern Recognition (PR), 2023.
 32. Yan Bai, Jun Liu, Yihang Lou, Ce Wang, Ling-Yu Duan, Disentangled Feature Learning Network and a Comprehensive Benchmark for Vehicle Re-Identification, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2022.
 33. Mauricio Perez, Jun Liu, Alex C. Kot, Interaction Relational Network for Mutual Action Recognition, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022.
 34. Yan Bai, Jile Jiao, Yihang Lou, Shengsen Wu, Jun Liu, Xuetao Feng, and Ling-Yu Duan, Dual-Tuning: Joint Prototype Transfer and Structure Regularization for Compatible Feature Learning, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022.
 35. Lijuan Sun, Songhe Feng, Jun Liu, Gengyu Lyu, Congyan Lang, Global-Local Label Correlation for Partial Multi-Label Learning, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022.
 36. Shengjing Tian, Bin Liu, Hongchen Tan, Jun Liu, Meng Liu, Xiuping Liu, Deep Supervised Descent Method with Multiple Seeds Generation for 3D Tracking in Point Cloud, IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII), 2022.
 37. Mauricio Perez, Jun Liu, Alex C. Kot, Skeleton-based Relational Reasoning for Group Activity Analysis, Pattern Recognition (PR), 2022.
 38. Jun Wan, Zhihui Lai, Jun Liu, Jie Zhou, Can Gao, Robust Face Alignment by Multi-order High-precision Hourglass Networks, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2021.
 39. Yan Bai, Ce Wang, Yihang Lou, Jun Liu, Lingyu Duan, Hierarchical Connectivity-Centered Clustering for Unsupervised Domain Adaptation on Person Re-Identification, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2021.
 40. Duo Peng, Yinjie Lei, Lingqiao Liu, Pingping Zhang, Jun Liu, Global and Local Texture Randomization for Synthetic-to-Real Semantic Segmentation, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2021. 
 41. Tianjiao Li, Wei Zhang, Ran Song, Zhiheng Li, Jun Liu, Xiaolei Li, and Shijian Lu, PoT-GAN: Pose Transform GAN for Person Image Synthesis, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2021.
 42. Yongxing Dai, Jun Liu, Yan Bai, Zekun Tong, Lingyu Duan, Dual-Refinement: Joint Label and Feature Refinement for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2021. 
 43. Xiaohong Wang, Xudong Jiang, Henghui Ding, Yuqian Zhao, Jun Liu, Knowledge-aware Deep Framework for Collaborative Skin Lesion Segmentation and Melanoma Recognition, Pattern Recognition (PR), 2021.
 44. Jun Liu, Henghui Ding, Amir Shahroudy, Ling-Yu Duan, Xudong Jiang, Gang Wang, Alex C. Kot, Feature Boosting Network for 3D Pose Estimation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020.
 45. Jun Liu, Amir Shahroudy, Gang Wang, Ling-Yu Duan, Alex C. Kot, Skeleton-Based Online Action Prediction Using Scale Selection Network, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020. (PREMIA Best Student Paper Silver Award)
 46. Jun Liu, Amir Shahroudy, Mauricio Perez, Gang Wang, Ling-Yu Duan, and Alex C. Kot, NTU RGB+D 120: A Large-Scale Benchmark for 3D Human Activity Understanding, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020.
 47. Xiaohong Wang, Xudong Jiang, Henghui Ding, Jun Liu, Bi-directional Dermoscopic Feature Learning and Multi-scale Consistent Decision Fusion for Skin Lesion Segmentation, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2020. 
 48. Yihang Lou, Yan Bai, Jun Liu, Shiqi Wang, Ling-Yu Duan, Embedding Adversarial Learning for Vehicle Re-Identification, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2019. 
 49. Ye Liu, Xiao-Yuan Jing, Jianhui Nie, Hao Gao, Jun Liu, Guo-Ping Jiang, Context-aware three-dimensional mean-shift with occlusion handling for robust object tracking in RGB-D videos, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2019.
 50. Jun Liu, Amir Shahroudy, Dong Xu, Alex C. Kot, Gang Wang, Skeleton-Based Action Recognition Using Spatio-Temporal LSTM Network with Trust Gates, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018. 
 51. Jun Liu, Gang Wang, Ling-Yu Duan, Kamila Abdiyeva, Alex C. Kot, Skeleton-Based Human Action Recognition with Global Context-Aware Attention LSTM Networks, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2018. 
 52. Luchao Tian, Mingchen Li, Yu Hao, Jun Liu, Guyue Zhang, Yan Qiu Chen, Robust 3-D human detection in complex environments with a depth camera, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2018.