Faculty:

Jun Liu

PhD Students:

 • Lin Geng Foo (2019 intake, SUTD)
 • Jia Gong (2020 intake, Chongqing U)
 • Tianjiao Li (2020 intake, Shandong U)
 • Li Xu (2020 intake, Southeast U)
 • Xun Long Ng (2020 intake, Glasgow U)
 • Kian Eng Ong (2020 intake, NUS)
 • Lanyun Zhu (2021 intake, Beihang U, AISG PhD Fellowship)
 • Haoxuan Qu (2021 intake, NUS)
 • Duo Peng (2022 intake, Sichuan U, AISG PhD Fellowship)
 • Mark He Huang (2022 intake, SUTD, A*STAR ACIS Scholarship)
 • Xiaofei Hui (2023┬áintake,┬áNUS)
 • Siyang Dai (co-supervised with Ngai-Man Cheung)

Researchers

 • Wenxiao Zhang (Research Fellow)
 • Pengfei Wang (Research Fellow)
 • Yanchao Li (Research Associate)
 • Jianhong Pan (Research Assistant)
 • Wenjie Ai (Research Assistant)
 • Yalun Dai (Research Assistant)
 • Jing Wu (Research Assistant)
 • Zile Yang (Research Assistant)

Alumni

 • Yun Ni
 • Qichen Zheng
 • Zehua Sun