PI: Jun Liu

PhD Students

 • Lin Geng Foo (2019 intake, SUTD, President PhD Fellowship)
 • Jia Gong (2020 intake, Chongqing U)
 • Tianjiao Li (2020 intake, Shandong U)
 • Li Xu (2020 intake, Southeast U)
 • Xun Long Ng (2020 intake, Glasgow U)
 • Kian Eng Ong (2020 intake, NUS, President PhD Fellowship)
 • Lanyun Zhu (2021 intake, Beihang U, AISG PhD Fellowship)
 • Haoxuan Qu (2021 intake, NUS)
 • Siyang Dai (2021 intake, NTU, co-supervised with Ngai-Man Cheung)
 • Duo Peng (2022 intake, Sichuan U, AISG PhD Fellowship)
 • Mark He Huang (2022 intake, SUTD, A*STAR ACIS Scholarship)
 • Xiaofei Hui (2023 intake, NUS)
 • Zhengbo Zhang (2023 intake, Wuhan U)
 • Yixuan He (2023 intake, NTU)
 • Ziyan Guo (2024 intake, HITSZ)
 • Zhaoyang He (2024 intake, BIT)
 • Jiayi Yuan (2024 intake, NJUST)
 • Shuyi Jiang (2024 intake, Sydney U)

Researchers

 • Hang Zhang (Research Assistant)
 • Dongxing Mao (Research Assistant)
 • Qian Wu (Research Assistant)
 • Sivaji Retta (Research Assistant)

Visiting Profs/Students

 • Qun Li (Visiting Prof)
 • Shuanglin Yan (Visiting PhD)
 • Qihao Zhao (Visiting PhD)
 • Xiaoli Wang (Visiting PhD)
 • Lili Wei (Visiting PhD)
 • Shen Lin (Visiting PhD)
 • Rui Ding (Visiting PhD)
 • Zhuoling Li (Visiting Master)

Previous Members

 • Marc Jun Jie Choo (Master, 2022)
 • Yun Ni (Research Fellow)
 • Wenxiao Zhang (Research Fellow)
 • Pengfei Wang (Research Fellow)
 • Jianhong Pan (Research Assistant)
 • Qichen Zheng (Research Assistant)
 • Yanchao Li (Research Assistant)
 • Wenjie Ai (Research Assistant)
 • Jing Wu (Research Assistant)
 • Zile Yang (Research Assistant)
 • Yalun Dai (Research Assistant)
 • Weiqiang Wang (Research Assistant)
 • Zhongliang Wang (Visiting Prof)
 • Dejun Zhang (Visiting Prof)
 • Shengjing Tian (Visiting PhD)
 • Xiu Shu (Visiting PhD)
 • Xulin Song (Visiting PhD)
 • Rui Li (Visiting PhD)
 • Siyuan Yang (Visiting PhD)
 • Hao Tang (Visiting PhD)
 • Mingqi Lu (Visiting PhD)
 • Zhibin Gu (Visiting PhD)
 • Zehua Sun (Intern)
 • Xianzheng Ma (Intern)
 • Feihong Shen (Intern)
 • Yuqiao Li (Intern)