PI: Jun Liu

PhD Students

  • Lin Geng Foo (2019 intake, SUTD, President PhD Fellowship)
  • Jia Gong (2020 intake, Chongqing U)
  • Tianjiao Li (2020 intake, Shandong U)
  • Li Xu (2020 intake, Southeast U)
  • Xun Long Ng (2020 intake, Glasgow U)
  • Kian Eng Ong (2020 intake, NUS, President PhD Fellowship)
  • Lanyun Zhu (2021 intake, Beihang U, AISG PhD Fellowship)
  • Haoxuan Qu (2021 intake, NUS)
  • Siyang Dai (2021 intake, NTU, co-supervised with Ngai-Man Cheung)
  • Duo Peng (2022 intake, Sichuan U, AISG PhD Fellowship)
  • Mark He Huang (2022 intake, SUTD, A*STAR ACIS Scholarship)
  • Xiaofei Hui (2023 intake, NUS)
  • Zhengbo Zhang (2023 intake, Wuhan U)
  • Yixuan He (2023 intake, NTU)
  • Ziyan Guo (2024 intake, HITSZ)
  • Zhaoyang He (2024 intake, BIT)
  • Jiayi Yuan (2024 intake, NJUST)
  • Shuyi Jiang (2024 intake, Sydney U)

Researchers

  • Hang Zhang (Research Assistant)
  • Dongxing Mao (Research Assistant)
  • Qian Wu (Research Assistant)
  • Weiqiang Wang (Research Assistant)
  • Sivaji Retta (Research Assistant)

Visiting Profs/Students

  • Qun Li (Visiting Prof)
  • Mingqi Lu (Visiting PhD)
  • Zhibin Gu (Visiting PhD)
  • Shuanglin Yan (Visiting PhD)
  • Qihao Zhao (Visiting PhD)
  • Xiaoli Wang (Visiting PhD)
  • Lili Wei (Visiting PhD)
  • Shen Lin (Visiting PhD)
  • Rui Ding (Visiting PhD)
  • Zhuoling Li (Visiting Master)

Previous Members

  • Marc Jun Jie Choo (Master, 2022)
  • Yun Ni (Research Fellow)
  • Wenxiao Zhang (Research Fellow)
  • Pengfei Wang (Research Fellow)
  • Jianhong Pan (Research Assistant)
  • Qichen Zheng (Research Assistant)
  • Yanchao Li (Research Assistant)
  • Wenjie Ai (Research Assistant)
  • Jing Wu (Research Assistant)
  • Zile Yang (Research Assistant)
  • Yalun Dai (Research Assistant)
  • Zhongliang Wang (Visiting Prof)
  • Dejun Zhang (Visiting Prof)
  • Shengjing Tian (Visiting PhD)
  • Xiu Shu (Visiting PhD)
  • Xulin Song (Visiting PhD)
  • Rui Li (Visiting PhD)
  • Siyuan Yang (Visiting PhD)
  • Hao Tang (Visiting PhD)
  • Zehua Sun (Intern)
  • Xianzheng Ma (Intern)
  • Feihong Shen (Intern)
  • Yuqiao Li (Intern)